םילוב טירפת


םילובה םובלאל ךתוא הריזחמ לובה םש לע הציחל

הלפעהה תנש .1

"הלפעהל הנש םישולש" :תבותכ
רימש .גו .מ :םיבצעמ
(2.11.1964) ה"כשת'ה ןושחב ז"כ :העפוהה םוי
ףוחל הברק םיליפעמ תיינא :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןויליג
י"ל 0.25 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
14.5.1965 הריכמה תקספה
1,393,000 :ורכמנש םילוב

זוכירה תונחמ רורחש .2

םייצאנה זוכירה תונחמ רורחשל הנש םירשע תאלמל אצוה
"זוכירה תונחמ רורחש" :תבותכ
םיצ .י :בצעמ
(27.4.1965) ה"כשת'ה ןסינב ה"כ :העפוהה םוי
ילמס :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
י"ל 0.25 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
15.10.1965 :הריכמה תקספה
1,155,000 :ורכמנש םילוב

הרובגהו האושה .3

"הרובגהו האושה" :תבותכ
זמג .א :בצעמ
(3.5.1973) ג"לשת'ה רייאב 'א :העפוהה םוי
ילמס :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
י"ל 0.55 :בוקנ ךרע
ההכ לוחכ :עבצ
6.12.1973 :הריכמה תקספה
1,514,000 :ורכמנש םילוב

קרמנד ידוהי תלצה .4

"קרמנדב םידוהיה תלצהל הנש 30" :תבותכ
(תינדה הפשב םג בותכ)
גרב .א :בצעמ
(23.10.1973) ד"לשת'ה ירשתב ז"כ :העפוהה םוי
הריסב םיידוהי םיטילפ תחרבה - ילמס :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןויליג
י"ל 5.00 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
12.7.1974 :הריכמה תקספה
902,000 :ורכמנש םילוב

ראי יבאב .5

"ראי יבאב ,יקסבוקזוק ףסוי" :תבותכ
יקסבוקזוק .י :רייצ
םיצ .י :בצעמ
(7.6.1983) ג"משת'ה ןויסב ו"כ :העפוהה םוי
"גרוהל םילבומה - ראי יבאב" :רויצ
1941 תנשב חבטה רכזל
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
'ש 35.00 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
6.7.1983 :הריכמה תקספה
1,390,000 :ורכמנש םילוב

גרבנלוו לואר .6

"1912 - גרבנלוו לואר" :תבותכ
ןמקב .ר :בצעמ
(7.6.1983) ג"משת'ה ןויסב ו"כ :העפוהה םוי
גרבנלוו לואר לש ונקויד :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
'ש 14.00 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
6.7.1983 :הריכמה תקספה
1,433,000 :ורכמנש םילוב

תרכזמ ןוילג-הרובגהו האושה .7

"השרו וטיג ,ץיבלינא יכדרמ" :936 'סמ :תבותכ
,םיממוקתמל ,תורעיב םימחולל .תואטיגה ידרומל" :937
.תואבצב םילייחל, תרתחמה ימחולל .תונחמב
"הנליו וטיג ,ןמזאלג ףסוי" :938
רזלג .א :בצעמ
(7.6.1983) ג"משת'ה ןויסב ו"כ :העפוהה םוי
.הזימרג .ש לש רויצמ עטק :ןוילגה עקר :ילמס :רויצ
םילוב 3 :לש ןוילג
ינוג בר :עבצ 'ש 10.00 936 'סמ :בוקנ ךךרע
ינוג בר :עבצ 'ש 10.00 937 'סמ :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ 'ש 10.00 938 'סמ :בוקנ ךרע
דבלב תרכזמ תונוילגב וספדוה 'א 938
'ש 45.00 :ןוילגה ריחמ
6.7.1983 :הריכמה תקספה
310,000 :ורכמנש תונוילג

ןמרקוצ (קטנא) קחציו (ןיקטבול) היבצ .8

"ןמרקוצ (קטנא) קחצי ,(ןמרקוצ ,ןיקטבול) היבצ" :תבותכ
רזלג .א :בצעמ
(2.4.1985) ה"משת'ה ןסינב א"י :העפוהה םוי
ןמרקוצ קחציו היבצ לש םהיתואנקויד :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
'ש 200.00 :בוקנ ךרע
יונוג בר :עבצ
31.12.1985 :הריכמה תקספה
1,461,000 :ורכמנש םילוב

תונעזגל אל .9

"תונעזגל אל" :תבותכ
יגייד .ר :בצעמ
(22.7.1986) ו"משת'ה זומתב ו"ט :העפוהה םו
תבותכה םע ריק רויצ - ילמס :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
ינוג בר :עבצ ח"ש 0.60 בוקנ ךרע
21.8.1986 :הריכמה תקספה
1,248,000 :ורכמנש םילוב

חלודבה ליל .10

"חלודבה ליל - הינמרגב תסנכה יתב תפירשל הנש 50" :תבותכ
חספ .ד :בצעמ
(9.11.1988) ט"מש'ה ןושחב ט"כ :העפוהה םוי
רעוב תסנכ-תיב לש רויא :רויצ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
ח"ש 0.80 :בוקנ ךרע
ינוג :בר עבצ

הרובגהו האושה .11

"הרובגהו האושה" :תבותכ
םיצ .י :בצעמ
(30.4.1962) ב"כשת'ה ןסינב ו"כ :העפוהה םוי
לש החצנהלו הפוריא תאוש רכזל םילמס :רויצ
יצאנה ביואה דגנ םתרובג
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןויליג
י"ל 0.55 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
24.10.1962 :הריכמה תקספה
727,000 :ורכמנש םילוב

קנרפ הנא .12

"קנרפ הנא" :תבותכ
ןייוא ןאו .א :בצעמ
(19.4.1988) ח"משת'ה רייאב 'ב :העפוהה םוי
האבחתה וב תיבה עקר לע קנרפ הנא :רויצ
םדרטסמאב םיצאנה ינפמ התחפשמ
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןוילג
ח"ש 0.60 :בוקנ ךרע
ינוג בר :עבצ
20.1.1989 :הריכמה תקספה

ןיטשניא .13

"ןיטשניא טרבלא" :תבותכ
ירומה .ג :בצעמ
(3.1.1956) ז"טשת'ה טבשב ט"י :העפוהה םוי
ןיטשניא טרבלא רוספורפ לש ונקויד :רויצ
תוסחיה תרותל החסונהו
םילבוש 5 ,םילוב 20 :לש ןוילג
'רפ 350 :בוקנ ךרע
םוח :עבצ
31.10.56 :הריכמה תקספה

קא'צרוק שונאי .14

"קא'צרוק שונאי" :תבותכ
רלדא .א :בצעמ
(26.12.1962) ב"כשת'ה ולסכב ט"כ :העפוהה םוי
חצרנש עודיה ךנחמה ,אפורה לש ונקויד :רויצ
1942 תנשב האושה תפוקתב םיצאנה ידיב
םילבוש 5 ,םילוב 15 :לש ןויליג
י"ל 0.30 :בוקנ ךרע
תיזו םוח :עבצ
14.7.1963 :הריכמה תקספה
1,139,000 :ורכמנש םילוב

תונחמה רורחשל הנש 50 .15
םיפסונ םיטרפ ןיאח"משת-ח"שת לארשי ילוב :ךותמ
11' סמ גולטק רוחצ בקעי ךרועה
יאלובה תורישה ראודה תושר
ט"משת םילשורי אטרכDOT

next home back