םילוב תירלג


האושה אשונב םילוב םירייצמ לארשי ידלי

ךל םולש היח
"הלוחה קמע" ףתושמה רפסה תיבמ ךל תבתוכ ינא
רתאהמ ונמשרתה .םולב רפכ ץוביקבש
.םילובה תיירלגמ רקיעבו - ךתכירעב
תונחת ונדמעה האושה אשונב תירפס תיב תוליעפ תרגסמב
.האושב םירצוי םידלי אשונב הקסעתה ןהמ תחאש תוליעפ
טקייורפל תכייש התיה וז הנחתב תויוסחיתהה תחא
םילובה תיירלגלו םילוב ךרד האושה תדימל
.תדמעהש האלפנה
טעמ ךל תחלוש ינאו וז הירלגב קלח לוטיל ונשקיב
ח-ו ז תותיכמ םידימלת ורייצש תודובעהמ

הדותdrawing
13 תב ןייטשפוג הלוא
drawing
14 תב ןמ הליא


drawing
14 תב ןייטשניבור יונ
drawing
14 תב הוונ ריאת
drawing
14 ןב ללפא לואש


drawing
14 ,יקסבורטסוא עטנ ןגק הנא
drawing
14 ןב רטסג רוצ
drawing
14 ןב ןולא ףסא


drawing
14 תב סמהרבא ינש
drawing
14 ןב ןמשיילפ רוד
drawing
?


drawing
14 תב רדיק תוער
drawing
14 ןב גרבליז ינד
drawing
13 תב הוור ישמ


drawing
14 ןב רנכ לאינד
drawing
13 תב יאלוזא ריפס
drawing
13 ןב שיש לאיראnew
תליא - ןיבר ש"ע רפסה תיבמ 'אי ידימלת

Line
write
ochayo@macam.ac.il
home
ףד
ישאר