"םידבאתמ ונייה רומוה אלל"
,ילש טרוטקודה לע ססובמה רפס
,תויונחב גישהל ןתינ
ןופלט םשו די תאצוהב וא
026443230

רפסה לע תובתכ

book
tv
   

 English
 pdf
Wire
Remember
Wire

Cotert

Cotert

Jew Star

תימוחת-בר תינכת
תבשחוממ הביבסב
,םילוב :תועצמאב
,האושב םידלי ירויצ
םילילמתו תונומת
survivors

WIRE


Hebrew problemsDr. Chaya Ostrower, Computerized Writing, Editing and Producing Tova Perlmutter, scientific writing and editingהתומלשב תמייקה תינכתמ אמגוד יפד

:םיאשונ השיש םע דמולה תא השיגפמ תינכתה   


ןיילתה  gif
ןברוקה  gif
דצהמ דמועה  gif
םלועה תומוא ידיסח  gif
םילוב םובלא  gif
םילוב תירלג  gif


: דמולה אצמי םינושה םיאשונב gif

תודועת ,םילוב :םיינושאר םיירוטסיה תורוקמ .1
.םימוליצו םידלי ירויצ ,םיריש ,תוירוטסיה   
םירקחמ ,םילוב :םיינשמ םיירוטסיה תורוקמ .2
.םינושה הדיחיה יאשונב םיירוטסיה   
םינוש םיפוגלו תודסומל תבשחוממ תורשקתה .3
,םשו די ןוגכ ,אשונב םיקסועה   
ןויד תוצובק ,ןוטגנישווב האושה ןואיזומ   
.'וכו טנרטניאב   
.הבשחמלו ןוידל םיאשונ ;הדובע תויחנה .4
חולשל ןתינ שדחה לובה תא) לוב תריציל ףד .5
.(טנרטניאב וז הארוה תדיחי לש םילובה תיירלגל   


Help הלעפה תוארוה


book gif   הרומל ךירדמ


milon   םיחנומ ןולימ


camera gif   םירויצהו תונומתה תמישרLINE

Hitler ןיילתה

,גרבנרינ יקוח ,תונעזגל אל
,השובכה ןילופ ,חלודבה ליל םורגופ
,םיליגר םישנא ,ןוצרמ םיניילת
ןמז לגרס ,םידליל ןיילתה סחי

survivors ןברוקה

זוכירה תונחמ םלוע
,םירפסמ םידלי,האושב םידלי,תואטג
,קא'צרוק שונאי,האושב םייחה שודיק
,האושב תידוהי תודגנתה,הדמשה תונחמ
תונחמבו תואטגב המיחל

roosevelt דצהמ דמועה

,גאה תנמא ,"סיאול טנס הינאה"
,קתוש םלועהו םימותי
,הצצפוה אל ץיוושוא
רביד אל שיאו

yadvas.jpg םלועה תומוא ידיסח

,הלאכ םג ויה ,םלוע תומוא ידיסחל די
גרבנלו לואר ,קרמנד

bul םילוב םובלא

galer םילוב תיירלג

האושה אשונב םילוב םירייצמ םלועה ידלי

new לארשימ םידלי
"הלוחה קמע" ףתושמה רפסה תיב ידימלת
םולב רפכ ץוביקב

ידוסי ס"יב ,הדירולפ ,ימאיממ םידלי
ב"טח ,יסר'ג וינמ םידלי
ב"טח ,אטיל ,הנליומ םידלי
קא'צרוק לש םידליה ירויצ
new ןורכיז ילוב


2001 יאמ שדוח רתאכ רחבנ רתאה
י"ע

logo


1998 רבמטפס שדוח רתאכ רחבנ :רתאה
ימלועה הטנגמ י"ע
crosspoint anti-racism


excellence
Your site has been chosen as a site ranking high in the above criteria.


!יל ובתכ - תוצלמהל ,תורעהל ,תובוגתל
write ochayo@macam.ac.ilundercoהיינבב דימת הז רתא800X600 לש ךסמ תייצולוזרב הייפצל ץלוממ הז רתא

line
Awards linkh link rach frames


ostrower


**** םירצוי תויוכז ****

דומילה תדיחי לע תויוכזה לכ
הביבסב תימוחת-ןיב תינכת-תרחא הארוה האושה"
,"םילילמתו תונומת ,םילוב תועצמאב תבשחוממ
.רטומלרפ הבוטלו רבורטסוא היחל תורומש
.םירצוי תויוכז קוח יפ-לע תנגומ הדמולה
.הנממ והשלכ קלח וא הדמולה תא תונשל ןיא
.הדמולה תא קיתעהל וא/ו לפכשל ןיא
.הדמולב ירחסמ שומיש לכ תושעל רסאנ
.ןכרצל ןתינש ןוישרה יפל אוה הדמולב שומישה
00101124200497 םושיר 'סמ .זרימב םשרנ