.םייחה ילעב םלועב 'פמטו םוחיגשומ רפסמ ןיבהל ונילע ,םייחה ילעב לע 'פמטה תעפשהבםינד ונא רשאכ
.םייח ילעב - 'פמט - םוח : רשקה תנבהל הבר תובישח ילעב םניה רשא ,דוסי
:תוצובק יתשל םייחה ילעב תא קלחל ןתינ םפוג 'פמט יפ לע
.םייחה ילעב בור - (םיימרתוליקיופ ,םוח יעיינ) הנתשמ ףוג 'פמט ילעב
.םיקנויו תופוע - (םיימרתואימוה ,םוח יעובק) ההובגו העובק ףוג 'פמט ילעבו
'פמט ילעב םתויה םצעמ תעבונ ,םיקנויהו תופועה לש םתחלצהש קפס ןיא
2 יגיצנ לש הצופתה חווט תלדגהל איבהש אוה אוה הז ןונגנמ .העובק ףוג
שי ןכ לע רתי . םינוש םילקא ירוזאב םתוא םישגופ ונאש ךכ ,וללה תוצובקה
ןיב תרושקתה ,םיאצאצב לופיטה תעפוהל המרתו הדדוע וז הנוכתש םינעוטה
תוגהנתה ימגד חותיפלו ,תיסחי חתופמ חומל ןאכמו , תובקנל םירכז
.םיבכרומ

.םיימינפו םיינוציח םניה םייחה ילעב ללכ לשו ונלש םוחה תורוקמ
לככ גהנתמ ךכבו ,הביבסל םוח טלופו הביבסהמ םוח טלוק ףוגה :םיינוציח
ףוג
.הנירקו ,העסה ,הכלוה לש ךרדב הביבסה םע םוח ףילחמ רשא ילקיסיפ
.םוחה תייגרנא תא ומצעב רציימו קיפמ ףוגה :םיימינפ
םתלוכי תוכזב םפוג 'פמט לע םירמוש ,העובק ףוג 'פמט ילעב םייח ילעב
הווש , (תרצוימ) תקפומהו תטלקנה םוחה תומכש ךכ םוח ןזאמ םייקל
דבכנ קלח הז םוח ןזאמ לש ומויק יא וא ומויקל .תטלפנה םוחה תומכל
.םייחה ילעב לש םפוג הנבמו ,םתוגהנתה ,םהייח חרוא לע העפשהב

תויטנדוטסהש רחאל וילא עיגהל שי ונתעדל .אשונה תרהבהל בושח הז ןויד
רחאלו ,( הנירקו העסה ,הכלוה) הביבסה םע םוחה ףוליח יגשומ תא ודמל
:ןלהל תואבומה החיתפה תויוליעפ


:לחוזל קנוי ןיב תוגהנתהבו השוחתב לדבהה

ואבויש) בצ ,שחנ ,תיקיז - לחוז . בלכ ,לותח ,םסרכמ - קנוי :דויצ
.(ל"וחמ

תא ונייצ ,היחה תא ופטל .התוגהנתה תא ומשרו ופצ םכינפלש היחב וטיבה
.ףוגה תוסכ ,רוק ,םוח תניחבמ השוחתה
לש תוגהנתהבו הנבמב ,העפוהב לדבהה לע תודמול תויטנדוטסה וז תוליעפב
.הנתשמ ףוג 'פמט לעב םייח לעב ןיבל העובק ףוג 'פמט לעב םייח לעב
הוורפ םסרכמל .תיסחי רקהו יטיאה לחוזל סחיב רתוי ליעפו ,םח םסרכמה
ףוג 'פמט לעב קנויה לש ותויהמ םיעבונ ולא םילדבה .םישקשק לחוזלש דועב
תא תרשפאמש וז איה 'פמטה .הנתשמ ףוג 'פמט לעב לחוזה לשו העובק
.ךשמהב דמלנ ףוגה תוסכ תועמשמ לעו תוליעפה

פמטה לע העיפשמ ינאגרוא רמוח קוריפ לש תימיכ (היצקאיר) הבוגת םאה
?

וא תכתמ תולוג ,ינאגרוא רמוחב הרישע עקרק ,'פמט ידמ 2 ,תוסוכ 2 :דויצ
.ןצמח ימ ,תיכוכז
.מ"ס 1קמועב 'פמטה תא ודדמו ינאגרוא רמוח הליכמה עקרק הבו סוכ וחק
ימ תופיט 30-כ ופטפט .מ"ס 1קמועב 'פמטה תא ודדמו תולוג הבו סוכ וחק
,ילכ לכב 'פמטה תא וארק תעכ .תוסוכה 2- ב 'פמטה דמ תברקב ןצמח
? םילכה 2ןיב לדבהה עבונ םכתעדל הממ .שחרתמה תא וראתו


.ינאגרואנא רמוח תפירש דגנכ ינאגרוא רמוח תפירש

.ןטוב לדוגב ןבא ,רנ ,ןטוב :דויצ

.ןבאה תא ןכמ רחאלו ןטובה תא ותועצמאב וריעבהו ,רנה תא וקילדה
? ןבאה לש הרקמב שחרתה המ ? ןטובה לש הרקמב שחרתה המ
? םירקמה ןיב לדבהה עבונ ןכתעדל הממרמוח לש הפירש וא / ו קוריפש תודמול תויטנדוטסה ולא םייוסינב
רציימ ףוגהש ןייצל םוקמה ןאכ .םוח רוציי לש ךילהתב םיוולמ ינאגרוא
תעצבתמ היגרנאה תקפה .(םזילובטמ) םירמוח ףוליח לש םיכילהתב היגרנא
םיקרופמ ( זוקולג אמגודל) םיינאגרוא םירמוח וב , המישנה ךילהתב
השענ הז קוריפש רוכזל שי .( םימו CO2 ) רתויב םיטושפה םיביכרמל
לש היגרנאל ךפוה תימיכה היגרנאהמ קלח קוריפה ךלהמב .ןצמח תועצמאב
.םוח

:תבייחמ ףוגה םוח לע הרימש ןכל

ףוליחל הריעב רמוחכ ,ןוזמ לש העובקו תדמתמ הקפסא - הנוזת .א
.םירמוחה
.תוללכושמ םדו המישנ תוכרעמ רמולכ - ןצמח לש הליעי הקפסא תכרעמ .ב
.(הוורפ ,ןמוש) הביבסהמ דדובמה ףוג יוסיכ חותיפ - דודיב .ג
,םייתוגהנתה ,םיינבמ םינונגנמ לש חותיפ - 'פמט תוסיוו ינונגנמ .ד
.םייגולויסיפו