םירמוח םתוא תוליכמה םליפ תואספוק לשמל תומוטא תואספוק :םילכו םירמוח
העימשמ הספוקה עונענ תעב .הספוק לכב הנוש תומכב ךא (םילופ ,םידידב ,םיזורח)
.התרבחמ הנוש לילצ הספוק לכ
.קוידב לילצ ותוא העימשמה גוז תב הספוק שי הספוק לכל

:תוליעפה ךלהמ
לצא תאצמנה גוזה תב תספוק תא אוצמלו התספוק תא עינהל תיטנדוטס לכ לע
.הרבח
תובכרומה תאו ,העימשה שוח לש ותועמשמ תא תויטנדוטסל השיחממ וז תוליעפ ןויד
תולוקו םילילצ לש םמויקל תוביסב ןודל ןתינ תוליעפה תובקעב .םינוש םילילצ לש
.םייחה ילעב לש םתודרשיהל םילילצהו תולוקה לש םתובישחבו ,םינוש