הציבה ןולימ

(germinal disc) טבנה רתא
רתאה .הציבה את ןיערג אצמנ ובש ,ןומלחה ינפ-לע ,ןיעל הארנ ישוקבש ,ריהב קסיד
אוה רתאה ךותל רדוח ערז את רשאכ .ןומלחה זכרמל הליבומה הלעת חתפב אצמנ
טבנה רתא הציבה תא םיבבוסמ רשאכ .רבוע תוחתפתה הליחתמו הציבה תא הרפמ
.ןומלחה לש ןוילעה קלחה ינפ-לע הלועו ףצ

(organic egg) תינגרוא הציב
םינומרוהו םינשד ,הרבדה ירמוח םילוטנ ןוזמ יביכרמב ןזוהש ףוע י"ע תלטומה הציב
.תיסחי תורקי תוינגרוא םיציב .םיירחסמ

(fertile egg) תירפומ הציב
וא ,ףועה תריגד רחאל חורפאל חתפתהל תלגוסמו תוגוודזה רחא הלטוהש הציב
לבא ,תירפומ אל הציבמ רתוי הניזמ אל תירפומ הציב .רוטבוקניאב הרגדה רחאל
תונורתי לע עודי אל ךא ,ירכז ןומרוה טעמ הליכמ איה םיתיעל .רתוי הרקי איה
.הנקמ הז ןומרוהש םהשלכ

הציבה לדוג
ןכ תרגבתמ איהש לככ .הליטמה ליג אוה הציבה לדוג לע עיפשמה ירקיעה םרוגה
,ףועה תסמ םיאב ןכמ רחאל .יטנג אוה ותובישחב ינשה םרוגה .הציבה לדוג הלוע
.הנזה ,תופיפצ ,הקע ,הרוטרפמט

(albumen) ןובלח
יעדמה המשב וא "הציבה לש ןבלה" הנוכמהו ןומלחה תא תפטועה הציבה תבכש
תיצחממ רתויו ( 67% -כ) הציבה ילזונ תיברמ תא ליכמ ןובלחה .(albumen) ןימובלא
תירפוגו ןרתנ ,ןגלשא ,םויזנגמ ,רולכ ,(םינימטיו) ןיבלפובירו ןיצאינ ,ללוכה ןובלחה
תושורדה ונימא-תוצמוח תקפסאל םלג רמוח ורקיעב ינבמ ודיקפת .(םילרנימ)
קוריפה תאצותכ ,םימ תקפסא .1 :םיפסונ םידיקפת 2 ןובלחל .רבועה יאת תיינבל
הז ךרוצ ךכ רחא .(הלטהה ינפל) דאמ ריעצ בלשב םיעוזעז תמילב .2 ,ולש ימיכה
,םידרוי ותוגימצו ןובלחה יבוע הציבה לש תונקדזהה םע .תוצלחה י"ע רקיעב קפוסמ
הבע הריעצ הציב לש ןובלחש דועב ,לודג סוידר לע טשפתמ הזה ןובלחה תבחמב זאו
.ןומלחה ביבס דכולמו

(yolk) ןומלח
בורקו ןמושה לכ תא ,הציבה ילזונמ שילשכ ליכמ ."הציבה לש בוהצה" הנוכמ
E ,D , A םינימטיוה .םילרנימו םינימטיול ירקיע רוקמ שמשמ .ןובלחה תיצחמל
.2 ,חתפתמה רבועל השורדה היגרנאה תקפסא .1 :םיירקיעה וידיקפת .וב קר םייוצמ
תקפסא .3 .תונרבממה ינמוש ומכ ,םיאתה תיינבל םישורדה םינמושה תקפסא
םיליכמה םדאה לש םידדובה םייעבטה תונוזמה דחא אוה ןומלחה .רבועל םינדגונה
הריעצ הליטמל וא ,הקיטנגל הרושק תחא הציבב םינומלח 2 תוחכונ .D ןימטיו
םיציב הליטמה תרגובמ תלוגנרתל וא ,בטיה תמאותמ אל דוע הלש הייברה תכרעמש
.ןומלחה ךותב רצונ רבועה תירפומ הציבב .דחוימב תולודג

(chalaza) הצלח
ןומלחה ןיב ,הציבה ךרואל םירבועה ,ילבח ןובלח יספ .(chalazae) תוצלח םיברב
הציבה ןכ רתוי םיטלוב םהש לככ .ןובלחה זכרמב ןומלחה תא םינגעמו הפילקהו
.רתוי היירט

(freshness) תוירט
םיאנתה .םיעיפשמ ןוסחאהו הביבסה יאנת .ןמזה םע תנקדזמ הציבה הלטהה ירחא
רחאל דיימ ןומישו הציחר .זוחא 70-80 תוחלו צ"מ 4 הרוטרפמט םה םיילאידיאה
סוידרב טשפתמ אוהו םידרוי ןובלחה יבועו תוגימצ תונקדזהה םע .םיבושח הלטהה
הלא םייונישל .רתוי לק היהי השק הציב ףוליק .חוטש השענ ןומלחה .טבחמב לודג
.לושיבל המאתההו תיתנוזתה תוכיאה לע תולודג תועפשה ןיא

(blood spot) םד םתכ
םד םתכ .ןובלחב וא ןומלחה לע םימעפל םיעיפומה םימודא םימתכל ללוכ םש
אל תיציבה רשאכ ,ץויבה ךלהמב ,הלחשב םד ילכ תעירקמ תווהתהל לולע ןומלחב
,רתוי םדקתמ יתוחתפתה בלשב םג תווהתהל לולע אוה םלוא .ןובלחב ןיידע הפוטע
יקוח .רבועה לש םד ילכ םומידמ וא ,םיציבה ליבומ ןפודב םד ילכמ לק םומידמ
םד םתכ הב שיש הציב ןכל .רבוע הב שיש הציב תליכא לע םירסוא תודהיב תורשכה
הלטה לולב .תורשכ ירמוש לע לכאמל הרוסא איהו רבוע תאשונכ הדושח ןומלחב
ןכל ,תומדקתמ תויגולונכט תוטישב תולדוגמה דבלב תובקנ תולוגנרת שי רקובמ
הזנגונתרפל םיוסמ יוכיס םייק) ספאל םיבורק םכותב חורפא תוחתפתהל םייוכיסה
ןהו תורפומ םיציבה לכ טעמכ רקובמ הייבר לולב .(הירפה אלל רבוע תוחתפתה
.תודמשומ הזכ לולב תורפומ ןניאש תוטעומה םיציבה .םיממוחמ םירדחב תורגדומ
הציב הזיא תואדוב תעדל ןיא ,חותפ חטשב העורה ,יתיב קשמ לש הקהלב םלוא
עיפומ םד םתכ .ןומלחב םד םתכ םע םיציבב םירהזנ תורשכ ירמוש ןכל .תירפומ
.ןובלחה תורצוויה ךלהמב םיציבה ליבומב םד ילכ תעירקמ האצותכ ,ןובלחב םימעפל
ןמ תערקנ רשב תכיתח םיטעמ םירקמב .תורשכ ירמושל תרתומ הז גוסמ הציב
הפילקו ןובלחב תפטעתמו םיציבה ליבומב תמדקתמ איהו ץויבה ךלהמב הלחשה
הציב םיחתופ רשאכ .הנוי תציב לדוגכ הלדוגו ןומלח ןיא וזכ הציבל .("רשב יתרוכ")
,סנפב הציבה לע םיריאמה תורשכ ירמוש שי .םד םתכל המוד הכותבש רשבה ,וזכ
רקיעב םירציימ לארשיב .הפילקה ךרד הארנ אוה םד םתכ הב שי םא .ךושח רדחב
.תומוח םיציבל רשאמ םד ימתכל יטנג לאיצנטופ תוחפ ןהב שיו רחאמ ,תונבל םיציב

ןומלחה עבצ
םיטנמגיפ לש הלודג תומכמ הנוזינ איה םא .הליטמה לש טירפתב יולת ןומלחה עבצ
תספסאו סריתמ ,םותכ בוהצ היהי ןומלחה ,םיליפוטנסקה תצובקמ םימותכ-םיבוהצ
ףיטע ילע ןוזמל םיפיסומה םילדגמ שי .רוויח בוהצ הרועשו הטיחמו בוהצ היהי אוה
םינתשמ וא םידבוא םניאו תיסחי םיביצי םיעבצה .סטגטו תינלכ ומכ םיחרפ לש
.לושיבב
אלל ,רתי לושיבמ האצותכ תושק םיציבב ןומלחה ינפ לע םימעפל עיפומ קרקרי עבצ
.םימב לזרב לש הובג זוכירמ וא ,וירחא ריהמ רוריק

הפילקה עבצ
.ההכ םוחל ןבלמ םינוש םיאולכמב הנתשמו הפילקה לש תינוציחה הבכשב ורוקמ
תוצונ םע םיאולכמל .הנבל הפילק תונבל םיינזוא תונואו תוצונ םע םיאולכמל
ןיממ תוליטמב ןרוקמ תומוח םיציב ב"הראב .המוח הפילק תומודא םיינזוא תונואו
.רתוי תורקי ןה ןכל ,ןוזמ רתוי שרודה ,תיסחי לודג

הציבה תרוצ
ךותב הציבה תא ליבומ ,דוח תיסחי דחה דצה .ההז וניא הידוקדקב הציבה רומיק
בחרה הצקב .תיסחי הבע הפילקה הז הצקב .ביבה חתפ ךרד האיציה דע הלטהה רוניצ
םילגלגמ תופועה .ןומלחה לש ןוילעה קלחב חתפתמ רבועה .ריוואה קש אצמנ ,דוכ
ולש םדה ילכ םילולע םש ,ןומלחה תיתחתל רבועה תעיקש תעינמל ,ןקב םיציבה תא
לוגלג ,תדחוימה התרוצ ללגב .קנחמ ותומל איבהלו םהילעמש ץחלה ןמ םתסיהל
.ןקה ןמ תקחרתמ אל איהש ךכ ,ינוימד ריצ ביבס ,לגעמב התוא עינמ םיילגרב הציבה
.ןימל םיינייפוא דוחהו דוכה ןיב םילדבהה

(shell) הפילק
איה .הלש תללוכה הסמהמ זוחא 9-12 הווהמה ,הציבה לש תינוציחה הפטעמה
תויבובקנ יפלא .םיפרוטו תוירטפ ,םיקדייח ,תוכמ ,שבוי ינפמ הנגה הציבל תקפסמ
הפילקה .ריואו םימ ידא רבעמ תורשפאמ ,דוכב דחוימב ,הב תורזופמה תוריעז
תרידח תענומו תויבובקנה תא תיקלח תמטואה (הלוקיטוק) תינגרוא תפטעמב הפוצמ
םיטנמגיפה .תוריהמב הילע םיברתמ םיקדייחה םיבוטר הציבה ינפ רשאכ .םיקדייח
.וז הבכשב םיאצמנ הפילקה לש
,ןחרז ,ןדיס דחוימב ,הליטמה טירפתבש םינימטיובו םילרנימב יולת הפילקה קזוח
תמרוג איה םימעפל .הכר וא הקד הפילקל תמרוג היוקל הנזה . D ןימטיוו ןגנמ
העיצפ ללגב ,הנמז םרט םחרה ןמ תטלפנ הציבה םימעפל .הפילק אלל הציב תלטהל
.הפילקה תורצוויהל ןמז היה אל זאו (ילוק לע םוב) תושגרתה וא

(vitelline membrane) ינילטיו םורק
.ותומלש לע רמושו ןומלחה תא ףטועה םורקה

(shell membranes) הפילקה ימורק
.םהיניב אצמנה ריוואה קש רוזאב טעמל ,הזל הז םידומצה םימורק 2 הפילקל תחתמ
הביבסה םע םיזגה ףוליח תא םיטסוומו ןובלחה תומלש לע םירמוש םימורקה
.תינוציחה

(air cell) ריוא קש
תינוציחה הנרבממה ןיב ,דוכה רוזאב ,הציבה תפילקל תחתמ םקוממה ריוואה ללח
לש הלודג תומכל קוקז אוה עוקבל דמוע חורפאה רשאכ .תימינפה הנרבממה ןיבו
תוצווכתהל םרוג ףאוש אוהש ןצמחה זאו קשה ךותל ורוקמ תא עקות אוה .ןצמח
.התוא םירבושו הפילקה לע ץחל םיליעפמה ,םילגרהו שארה לש תיבצק תוטשפתהו
בצק הב רבגתמ ,תנקדזמ הציבה רשאכ .דאמ הלודג היגרנא תומכ תכרוצ וז הלועפ
סנכנ ומוקמב .הפילקה ךרד תטלפנו הלוע ינצמח-ודה ןמחפה תומכ .םירמוחה ףוליח
ןוילעה קלחה יפלכ ןמזל ןמזמ ענ קשה .לדג ריוואה קשו הציבל יריפסומטא ןצמח
רתוי לודג קשהש לככ זא ,םימב תירשומ הציבה םא .הציבה בוביס ךלהמב הציבה לש
.םימה ינפל רתוי בורק הפצ איה ןכ