ךרה ליגב עדמ תארוה לע   
הדיחיה תודוא   
הציבה ןולימ   
םיסובלס   
עדימ תורוקמ   
םיאיצממו םילגמ   
םירומ חיש   
םיטנדוטס חיש