םירומ חיש       םיטנדוטס חיש   

ןויעה םוימ תונומת
:רתאה יחתפמ
רדלא תנסא
ריוא גזמו םילקא
ןמרמיצ הנח
עומשלו תוארל
סורג בקעי
םיערזו םיציב