יעקב ורחל-

 

מטרות: תלמידים יחשפו לסיפור יעקב ורחל.                    

תלמידים יכירו את לידת עם ישראל.

 

פתיחה: חלוקה של דף אבות ואמהות אותו התלמידים צריכים למלא. (נספח 1), היום נלמד על האב השלישי ושתי האמהות הנותרות של עם ישראל.

 

גוף השיעור:

חלום יעקב-

חלוקת דף עבודה. (נספח 2 )

אחרי מתן הברכה יעקב בורח מפני נקמת אחיו-עשו למקום ממנו באה אמו- חרן.

פרק כח' פסוק י'- יעקב חולם על המלאכים שעולים ויורדים ומקבל את הבטחת הזרע והארץ ומכאן ניתן להבין כי הקב"ה  באמת רצה שהברכה תעבור ליעקב.

 

יעקב ורחל-

פרק כט' א'-יב': פגישתם של השניים.

למה התורה בוחרת להאריך ולספר את כל סיפור הבאר? מה אנו לומדים ממנו?

 אם ננתח את כמות המילים ומידת הענות הרועים ליעקב. ניתן לראות כי הרועים לא עונים ברצון ומצמצמים במילים.

מדוע הרועים לא משקים את הצאן שלהם? ניתן לראות כי הם מחכים עד בואם של כל הרועים, ומכן ללמוד כי הם לא סמכו אחד על השני שחלוקת המים תהיה שווה ולכן לא פתחו את פי הבאר עד שכולם נכחו. או- לפי הפשט שהאבן הייתה כבדה מאוד והם היו זקוקים לכוח של כולם.

יעקב מצליח לפתוח את הבאר וזאת בגלל:

1.       אמונתו בה'.  2. אהבתו לרחל.

מוטיב האבן- ליעקב ישנה חזרה על מוטיב זה גם בסולם יעקב וגם בבאר ואבן היא סמל לסבלנות. נראה בסיפור הבא מדוע נדרש יעקב לסבלנות.

המשך קריאת הפסוקים:יעקב עובד אצל לבן על מנת לקבל את רחל.

בפס' יז' מתוארות בנות לבן: לאה- עיניה רכות.  רחל-יפת תואר ויפת מראה- דורשים יפה מבחוץ ומבפנים.

"ברחל בתך הקטנה" – מדוע מפרט יעקב של שלושה כינויים? האם לא מספיק לכתוב: ברחל או בבתך הקטנה? אך כנראה שיעקב הבין מי הוא לבן וזיהה את הערמומיות שלו ולכן לא רצה שיטען לבן לכך שיש תחום לא ידוע ולא ברור מי מבנותיו זו הכלה המיועדת.

"והיו בעיניו כימים אחדים"- נאמר על יעקב כי בכל תקופת העבודה התמלא בכל כך הרבה אהבה עד שהימים עברו לו במהירות.

 

חתונות יעקב-

קריאת הפסוקים: אחרי שבע שנים יעקב מתחתן עם לאה  ואחרי ארבע עשרה שנה עם רחל

"מידה כנגד מידה"- כיצד נענש יעקב- הוא קיבל בערמה את הברכה ולאחר מכן לבן נהג איתו בערמה.

מעלתה של רחל-

 להקריא את ירמיה לא,טו:" כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויבויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"ירמיה לא, טו-

 

לספר על המדרש בו רחל ויעקב עשו סימנים על מנת שידע שזו היא מתחת לחופה, אך רחל על מנת שלא לבייש את לאה מסרה ללאה את הסימנים. וכשעם ישראל גולה מהארץ באים לפני הקב"ה גדולי האומה ומבקשים שירחם וכל אחד מנסה להצדיק את עצמו בזכות מעשיו. באה רחל ואומרת:

מספר המדרש:

"באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה, ואמרה: ריבונו של עולם! גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים. וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עלי הדבר עד מאד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה; ולערב חלפו (=החליפו) אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שהיא סבור שהיא רחל; ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה, והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול אחותי; וגמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה".

לאחר שרחל מספרת את סיפורה המזעזע, היא פונה אל הקב"ה בתביעה שלא קל להבינה:

"ומה אני – שאני בשר ודם, עפר ואפר – לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה; ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם?".

ואכן, "מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן".

לא פשוטה טענתה של רחל. האם הוויתור הכביר של רחל על בלעדיותה כאשת יעקב אמור לתת לגיטימציה לעבודה זרה? האם הקב"ה אמור להשאיר מעתה ועד עולם מקום לרוע ולרשע הכרוכים בה, רק בשל מעשיה של רחל?

 

עד כדי כך מעשה זה של רחל גדול היה.

 

לידת עם ישראל- לעבור עם התלמידים על הפסוקים ולמלא את שנים עשר בני יעקב בדף עבודה.

מנקודה זו נפתח פתח שאין מדובר בברכה אחת שעוברת מאב לבן כמו מאברהם ליצחק וליעקב, יעקב נפטר ולפני מותו הוא מברך את כל אחד מבניו.

                         

                                                      

 

סיכום אבות ואמהות:

השוואה בין צורות הזוגיות:

אברהם ושרה- לא מוזכרת אהבה אך ברור שישנו חיבור עמוק וכבוד רב אחד כלפי השני. (היא הולכת אחריו לארץ, סיפור אבימלך, הגר וכו')

יצחק ורבקה- מכירים בשידוך, הזיווג מגיע אל יצחק. פר' כד' פס' סז' "ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה" נוצרת אהבה.

יעקב ורחל- אהבה ממבט ראשון. ישנו קושי רב לפני שהם נהיים לזוג.

 

תוספת:

ניתן להוסיף סיפור מפי הרב בני לאו  (נספח 3) על זוגיות ומהותה, בהקשר של רחל ולאה.  מעניין ומעביר מסר.

 

עזרים:

-דף עזר- משפחת האבות.

- דף עבודה.

- סיפור הרב בני לאו.