טופס ריק להורדה

טופס הצעה לכתיבת עבודת גמר (יחידה חמישית) במדעי החברה במקצוע

שם התלמיד/ה                          שם בית הספר:                    סמל מוסד:           ישוב:             

שם המנחה:                       טלפון:                      דואל:

נושא העבודה:

שאלת המחקר:

השערת המחקר:  

משתנים הנבדקים במחקר:

משתנה בלתי תלוי:

הגדרה אופרציונלית:

משתנה תלוי:

הגדרה אופרציונלית:

אוכלוסיית המחקר:

כלי המחקר: 

ביבליוגרפיה (5 פריטים לפחות כתובים על פי הכללים המקובלים בכתיבה מדעית)

1.

2

3.

4.

5.

חתימת התלמיד:                       ת.ז של התלמיד:

 

אישור הפיקוח על מדעי החברה

 ההצעה אושרה

 יש להחזיר את ההצעה עם התיקונים הנדרשים

 יש לתקן את ההצעה אולם אין צורך להחזירה לפיקוח לאישור מחדש

 ההצעה לא אושרה

 

שם המדריך/ה המאשר/ת :

שימו לב: הצעה מאושרת חייבת להיות צמודה לעבודה הסופית. עבודה ללא הצעה מאושרת לא תיבדק.

נא שימו לב להערות שלהלן: ההערות הרלוונטיות להצעה מסומנות ב X.

  הנושא רחב מדי, יש למקד אותו

  השערת המחקר אינה מנוסחת כראוי, יש לנסח השערה במונחים של קשר בין משתנים.

  האוכלוסייה איננה זמינה למחקר.

 משתנה חייב לקבל יותר מערך אחד. המשתנה:   איננו עומד בתנאי זה.

  הגדרת המשתנה התלוי ו/או הבלתי תלוי איננה נכונה.

 מומלץ לשקול שימוש בכלי מחקר אחר

 יש להוסיף מקורות לרשימה הביבליוגרפית.

 הרשימה הביבליוגרפית איננה כתובה על פי כללי הכתיבה המדעית.

 הרשימה הביבליוגרפית איננה עדכנית. יש להוסיף פרטים עדכניים.

  העבודה אינה יכולה להתקבל כעבודה במדעי החברה.

 הערות נוספות:

 

 

טופס להורדה