תולעמה ריש
 
וכק םיליהת
 
:םירמוא ןונחת וב ןיאש םויב
 
ןחל                   שוריפ
 
 
תולעמה ריש
 ,םימלחכ ונייה ןויצ תביש תא יי בושב
 .הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא
 
,הלא םע תושעל יי לידגה םיוגב ורמאי זא
 .םיחמש ונייה ונמע תושעל יי לידגה
 
 ,בגנב םיקיפאכ ונתיבש תא יי הבוש
 .ורצקי הנרה העמדב םיערזה
 
 ,ערזה ךשמ אשנ הכבו ךלי ךולה
 .ויתמלא השנ הנרב אבי אב
 
 
"םינורחא םימ" םידי םילטונ ןאכ
 
 
ןזה תכרב ,הנושארה הכרבל
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ