:תירחש תדועסל תורימזו שודיק רדס .II
 
הרשע-ששה האמה ,אירול קחצי - אתדועסל רדסא/אתדועס אנקתא
 
הרשע-עבשה האמה ,קחצי םייח - 'ה יח
 
םחל איצומה  ;םיידי תליטנ  ;הבר אשודק
 
הרשע-שלשה האמה ,אצנגממ ,לאומש ןב ךורב - ןוילע לא ךורב
 
םייניבה ימי ,לארשי :רבחמה םש - דבוכמ הז םוי
 
הרשע-םתשה האמה ,יולה הדוהי - ןותבש םוי
 
הרשע-םתשה האמה ,ארשע ןבא םהרבא - תבש הרמשא יכ
 
םייניבה ימי ,המלש :רבחמה םש - יתותבש ורמיש
 
תירישעה האמה ,טרבל ןב שנוד - ארקי רורד
 
קחצי ןב ןומש -  םוי םוי 'ה ךורב
 
הנשמה תפוקת ינפל - ןוזמה תכרב .אי
 
 

 
 
 
תבש ליל תדעסל רושיק

תישילש הדעסל רושיק

הכלמ הוולמ תדעסל רושיק