: תישילש הדועסל תורימז .III
 
ג"כ םיליהת - דודל רומזמ
 
הרשע-ששה האמה ,ירקיזע רזעילא - שפנ דידי
 
13-12 ,אנ םיליהת - רוהט בל
 
21 ,טי ילשמ - תובשחמ תובר
 
15-13 ,דל םיליהת - שיאה ימ
 
יבבלב
 
4 ,זכ םיליהת - יתלאש תחא
 
הדימעה תליפתב הרשע-עבראה הכרב - םילשוריל
 
 ולוכ םלועה לכ
 
םיאב םימי הניה
 

 

 

תבש ליל תדעסל רושיק
 

תירחש תדעסל רושיק
 

הכלמ הוולמ תדעסל רושיק