:הכלמ הוולמ תדועסל תורימזו הלדבה רדס .IV
הלדבה
 
הרשע-תחאה האמה ,ןטקה קחצי - לוחל שדוק ןיב לידבמה
 
םהרבא :רבחמה םש - ונדעסי םיהולא
 
עודי אל רבחמ - בקעיל 'ה רמא
 
םייניבה ימי - איבנה והילא
 
 

 
 
תבש ליל תדעסל רושיק

 תירחש תדעסל רושיק

   תישילש הדעסל רושיק