:תבש ליל תדועסל תורימזו תבש ליל .I

 
 
 םירפוס ירבד - תורנ תקלדה
 
הרשע-עבשה האמהמ ,םילבוקמה יגוחמ ילוא -םכילע םולש
 
31-10 ,אל ילשמ רפס - לייח תשא
 
םידליה תכרב
 
םחל איצומה ;םיידי תליטנ ;תבש ליל שודיק
 
1545 ינפל ,השמ :רבחמה םש - החמשו החונמ
 
םייניבה ימי תליחת ,השנמ :רבחמה םש -תודידי המ
 
םייניבה ימי תליחת ,ןתנוהי :רבחמה םש - אוה שדק תבש םוי
 
הרשע-ששה האמה ,אירול קחצי - לארשיל הז םוי
 
הרשע-םתשה האמה ,ארזע ןבא םהרבא - ישפנ האמצ
 
הרשע-ששה האמה ,הרא'גנ לארשי - ןוביר הי .אי
 
הרשע-םתשה האמהמ - ונלכא ולשמ רוצ .בי
 
הרשע-ששה האמה ,איבל ןבא ןועמש - יאחוי רב .גי
 
 

 
תירחש תדעסל רושיק

תישילש הדעסל רושיק

הכלמ הוולמ תדעסל רושיק