תבשהו עובשה תשרפ

 
"תידוהיה תוהזהו ,עובשה תשרפ ,תבש"
 
 תוחולל רשקב םלועה תומוא ןיבל םידוהיה וניניב דחא בושח לדבה"
םימיל אל ,תועובשל תומש םינתונ ונחנאש ךכב אצמנ ונלש םינושה הנשה
  ,ונלצא .תועובשל אלו םימיל תומש ןתינ ינאירוגרגה הנשה חול ,תאז
 תשרפמ חקלנה דחוימתמועל  .עובשה לש םידיחיה םש שי עובש לכל
ןמ דיחיה אצויה .הרותב םייעובשה האירקה יקלח ,עובשה
  ."תבש" יורקה ,יעיבשה ,עובשב ןורחאה םויה אוה הזה ללכה
  .ודעיו עובשה לש אישכ ,םויה לש ותובישח לע הדיעמ םש תניתנ
   לש םשל שמשמ םג  ,"תבש" ,םצעה םשש הדבועה ,ןכ לע רתי
רקיע .עובשה רקיע ןה הנכותו תבשהש ךכ לע הדיעמ ולוכ עובשה
."שדוק יארקמל הליחת" ,תבשה אוה ידוהיה ןמזה
 
 ינפמ אקווד ךכ הנוכמ ןושאר םוי .ידוהי ןמזב ידוהיכ יח ידוהיה
  רחואמ הנוכמ אוהש ,תישארב ימי העבש לש יעיבשה םויל ליבומ אוהש
 .עובשה תשרפ לש םש לבקמ ומצע עובשה  ."תבש" (ז"ט תומשב) רתוי
 .רשע העבשה ,"ורתי תבש" וא ,הרדסב ןושארה ,"תישארב תבש" אוה
ךרואל .תבשה תארקל ןנוכתמו הפצמ ידוהיה עובשה לכ
 ,תווצמה ,תונויערה ,םירופיסה תא ותיא איבמ אוה עובשה לכ
  עובשה תשרפ ךכ .עובש ותואל תדעוימה עובשה תשרפ לש תושגרהו
  תבצעמ איהו ,תימינפה תידוהיה הירוטסיהב בושח םרוג תויהל תכפוה
".תידוהיה תוהזה תא וז ךרדב
   
(The Shabbat Book, ed. Dr. Seymour Epstein ךותמ)
 
 
עובשה תשרפ
:תבשל םיסחייתמה הכותמ םירחבנ םיאשונו
 
 
,(הלבטב םושר השרפ לכ ףקיה) הרותב תחא עובשה תשרפ אורק :המישמ
 םיניינע ריבסהל רשפא .השרפ התואל םירושקה תבשה יאשונ תא ריבסהו
.השרפהמ םיעבונה םיפסונ וא םירחא
  
תבשה יאשונ ,תבשה םויל רשקה                  הרשפה םש
 
האירבה רופיס
תישארב
1
םולשל למסכ רשקה
2
ירשו םרבא תריחב
(זי - בי 'רב) ךל ךל
3
םיחרוא תסנכה
(בכ - חי 'רב) אריו
4
תבשה תורנ תלדה
הרש ייח
5
"םימח" וא "טנלו'צ" ,תבש ילכאמ
תודלות
6
"תודידי המ" רמז ,הלכה תבש
אציו
7
"םכילע םולש" רמז ,תבשהו םיכאלמ
חלשיו
8
םולח ןיעכ תבש ;תבשהו תומולח
(23 ,מ - זל 'רב) בשיו
9
"יוג-סבש"ה ,םידוהי-אלל סחיהו תבש
ץקמ
10
החפשמה דוחיאו תבש
שגיו
11
תבשב םידליה תכרב
יחיו
12
םדאה תוריחו תומש ;דובעישו תבשה
תומש
13
שפנה תוריחו תבש ,לשומכ ןמזה ,הדובע ילככ םדאה
אראו
14
שדוחה תמועל תבש ;םירצמ תאיציל רכז
אב
15
"ולשמ רוצ" רמז ;ןמהו תולחה ;הריש תבש
חלשב
16
תבשב הרותה תאירק ;יעיברה רובידה ;הווצמכ תבש
(כ - חי תומש) ורתי
17
תבשב ןחלופ תמועל רסומ ;תבשהו םיקוח
םיטפשמ
18
תבש ברעב הקדצ ;םילקש תבש
המורת
19
תבשהו דימת רנ ;רוכז תבש
הוצת
20
תבשהו לגעה אטח ;הבר שודיק ;הרפ תבש
אשת יכ
21
;תוכאלמה ט"לו ןכשמה תבש ;שדוחה תבש
להקיו
22
הווצמ רודיה ;תונמאו תבש
ידוקפ
23
תבשהו תונברוק
ארקיו
24
תבש ישובלמו הנוהכ ידגב ;,לודגה תבש
25
"ןוילע לא ךורב" רמז ;תבשב הליכא ;תבשו תורשכ
ינימש
26
רהטמה םויכ תבש
ערוצמ-עירזת
27
תבשהו תולבא ,תבשהו תוומה
תומ ירחא
28
"דבוכמ הז םוי" רמז ;תבשהו השודק
םישודק
29
הכלמה תבש ;דעומכ תבש
רומא
30
תימואל החונמ ;"ארקי רורד" ;לבויו ,הטימש ,תבש
יתוקוחב-רהב
31
תבשב תונוש תודע יגהנמ ;םעה תודעו לארשי יטבש
רבדמב
32
םינהוכ תכרב
אושנ
33
תבשב תסנכה תיבב שדוקה ןורא
ךתולעהב
34
לארשי ץראו תבשה
ךל ךלש
35
תבשהו תונויצ ;תינוליח תבש ;תבשה תוכמס דגנ דרמ
חרק
36
(הווקמ ,םינורחא םימ ,םיידי תליטנ) תבשב םימ
תקוח
37
תבשב תומהבו תויח
קלב
38
תוליפתהו תונברוק ;תבשה תליפתב ףסומ
סחניפ
39
 
יעסמ-תוטמ
40
תבשב הרותה תאירק ירחא הרטפהה ;ןוזח תבש
םירבד
41
רומש :םיינשה תורבידה תרשע ;ומחנ תבש
ןנחתאו
42
תבשהו םינימה תעבש
בקע
43
תבשהו רשעמ
האר
44
תבשב המחלמו לארשי אבצ
םיטפש
45
הדבא תבשהו תבשה
אצת יכ
46
םירוכיב ארקמ ןיעכ ןוזמה תכרב
אובת יכ
47
הבוש תבש
ךליו-םיבצנ
48
הרישו תבש
(בל םירבד) וניזאה
49
הכרב לש סופיט-באכ תבש
הכרבה תאזו
50
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ