מ"עב ייק ש''ע ךוניחל הללכמה
עבש-ראב
היתורימזו תבש:סרוקה
  רסרג השמ ר"ד :הצרמה
:תורטמ
 ,םיגהנמה ,תורוקמה סיסב לע ,תבש תורימזו תבשה אשונב הכרעה תלוכיו ,הנבה ,עדי תיינקה .1
ימואל םוי אוה תבשה םוי הז רשקהב .לארשי תנידמב םיינוליחהו םייתרוסמה ,םייתדה תונויערהו

.לארשי םע לכל

.התיכב יתרוסמ דומיל לע ףסונב ,דומיל ךרדכ  תבשקותמ  הביבסב  הדימל בלשי סרוקה
.םתרכהבו םייזכרמה םיילאוטסקטה תורוקמה רותיאב הכרדה .2
.סרוקה ימוחתב הארוה תלוכי חותיפ .3
  .םיטסקט חותינ ,תבשקותמ הביבסב הדימל ,האירק רמוח סיסב לע ןויד ,תואצרה :הארוה יכרד
 :הכרעה יכרדו םיטנדוטסה תובוח
10% - - - רועישב הליעפ תופתתשה .1 
45% - - תבשקותמ הביבסב תומישמ שולש עוציב .2 
45% - סרוקב דמלנה רמוחה לכ לע ,ףיקמ ,יפוס תיב ןחבמ .3 
:םירועשה יאשונ
 ;הנפמ תדוקנכ תבש ,אישכ תבש :עובשה ילגעמ ,תבש ;סרוקל אובמ .
.םורופב הדובע ילהונ תעיבק ;תבשקותמ הביבסב הדימל
הדימלה תא לגרתו סרוקה רתאל סנכיה .םורופב ךמצע תא גיצהל שי :המישמ
.םינושה םירמוחב טווינחו
 ; האירבה/תישארב תבש .א :דוסיה תונויער השולש .2
 ;ןכשמה תבש .ג   ;םירצמ תאיצי/תורודה תבש
.ל"זח תורפסבו ך"נתב תבשה תורוקמ  .תבש יגוס
      ?ךליבשב תבשה יהמ :םורופבןוידל יללכ אשונ
 

.ןוידב םיפסונ םיאשונ עיצהלו ,בישהל ,ןוידב ףתתשהל :המישמ
 םויה הנבמו תווצמ עברא :ל"זח תבש .3 
       ?תווצמ ידי-לע תרדגומ תויהל החרכומ/הכירצ תבשה םאה :םורופב ןוידל יללכ אשונ
 ,עובשה תשרפ ;תבשל תולח ;תבש יחרפ - תבשל תונכה :תבשה דובכ .4 
.דועו תבש תורנ

    ?תבשה תארקל תוננוכתמ ןתא ךיא ?ךליבשב תבשה דובכ והמ :םורופב ןוידל יללכ אשונ

                    ומוקמל סנכיהל ,תבשה דובכל םירושקה םיאשונהמ דחא רוחבל שי :המישמ
 .תוארוהה יפל המישמה תא עצבלו ,רתאב
 ;תודועס שולש ;תבשב לכוא - ונממ האנהו ןכומב שומיש :תבש גנוע  .5
.דועו ;תבש תורימז
 ?ךליבשב תבש גנוע והמ:םורופב ןוידל יללכ אשונ
 (עובשה תשרפ) הרות ירבד; ;תבש תורימז ;תבשב שובלה - תבש גנוע .6
.דועו ,"ידוהי לש גנוע" לש םיעטק ;תבש תורנ
   תבש" ןיב ,םיק םא ,לדבהה המ .תינוליח תבש :םורופב ןוידל יללכ אשונ
?םלועה תומוא לש "עובשה ףוס" ןיבל לארשיב "תיחרזא תבש" וא "תינוליח
?"תבש" הז םויל אורקל שי המל
                          .תוארוהה יפל המישמה תא עצבלו תורימזרודמל סנכיהל אנ :המישמ
 .תבשב ןיי ; הלדבהו שודיקשדקל תבשה םוי תא רוכז .7
  תונורכיזה םהמ ?תיבב תבשה תא ת/רכוז ה/תא ךיא :םורופב ןוידל יללכ אשונ
   ?החפשמב ,הליהקב ,הביבסב תבשל רשקב ךלש
.םורופב תבשה לע ישיא רופיס רפסל :המישמ
 ינחורה ןכשמה :הכאלמה תובא ט"ל - ושדקל תבשה םוי תא רומש .8
?ל"זח יפל "הכאלמ" יהמ .בחרמבו ןמזב
 ?תבשב רוסא שממ ךתעד יפל המ :םורופב ןוידל יללכ אשונ
 ?יהמ ,תבש תחונמ - הכאלמה תובא ט"ל .9
 ?תאטבתמ איה דציכ ?ךליבשב תבש תחונמ יהמ :םורופב ןוידל יללכ אשונ
.שרדמב תבש ,תבש תודגא ;תופסונ תורימז  ; הקיסומו תבש .10
   וא הקיסומ עצבל תרוסמה יפל רוסא המל :םורופב ןוידל יללכ אשונ
?ודובכלו תבש גנוע הז ןיא ירה םאה ?תבשב תונמא
                    .רבסה ייוולב םורופל חולשלו ,תבשל ןוגינ וא המיענ איבהל השקבב :המישמ
.תבשב תסנכה תיב ;םירודיס ;תבשה תוליפת .11
 ?תסנכה תיבב הליפתל ךסחי והמ :םורופב ןוידל יללכ אשונ
.תבש ישימשת ;תונמואב תבשה .12
 .בסה יוולב םורופל ןחלשו תבשל תורושקה תונמא תוריצי וא תונומת איבהל :המישמ
  .(בשחמל תונומתה תא רובעל ידכ בשחוממה  קרוסב שמתשהל שי ךרוצה תדימב)
 .םורופב ןויד  .לארשי תנידמב ,לארשי םעל ימואל םויכ תבשה םוי :םוכיס .13
תבשה לש דוסי יגשומ םישימח
 :תבשה יאשונל היפרגוילביב
'מע ,םינמזה רוזחמ רפס ,"םירצמ תאיציל רכזו תישארב השעמל ןורכיז - תבשה" ,דיבש רזעילא
.50-36
'מע ,שדוח שאר ,תבש :5 'כ :ח"לשת ,םילשורי ,םידעומו םיגח [םיכרוע] ןהוכה .ד & ןהוכה .מ
.35-11
.59-30 'מע ,"תבש" ,1995 ,ןג-תמר ,דעומו גח לכ ,ןמרה בד
.479-476 'מע ,1994 ,ישאר ךרוע ,רדוגיו ירפ'ג ,תודהיל הידפולקיצנאב ,"תבש"
.ו-ד 'מע ,'א דעומ ,ג ךרכ ,תוראובמ תוינשמ ,"תבש תכסמל החיתפ" ,יתהכ סחניפ
ירפס ,לארשי ידעומב תוכלהו םיגהנמ ,תונויגה ,תוליפת .םייחה ילגעמב ,לטנגנל םוחנו רגצמ הנוי
.1988 ,דחמ
.55-52 'מע ,שדוח שאר ,תבש :5 'כ :םידעומו םיגח ,"הלדבהו שודיק" ,טדימשדלוג לאינד
תאירק" ;142-119 ,"תבש" ,1994 ,דמח ירפס ,ןושאר קלח ,הליפתהו רודיסה ,ץלזנייטש ןידע
(ינש קלח םג) .383-375 ,"שודיק" ;236-221 ,"הרטפה" ;215-193 ,"הרותה
.100-83 ,"תבש" ,ינש-תיב ימיבו ארקמה תפוקתב םידעומו םינמז .לארשי ידעומ ,ךרוע ,טכיל בקעי
.15-5 'מע ,דעומ רגס ,הנשמ ירדס השש ,"תבש תכסמל אובמ" ,קבלא ךונח
הקלחמה ,דעומהו תבשה תרות ,22-9 'מע ,"תורוד תבשו תישארב תבש - תבש" ,ןרוג המלש
.ב"משת ,םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל
.26-15 :(ןשת) ט םידגמ ".ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז" ,ןונ-ןב לאוי
.162-95 'מע ,"שרדו תונשרפ ,רקחמ ירבד" ,תבשה רפס ,ךורב .ל.י
.20-3 'מע ,(ג"כשת) תבשה רפס ,ךורב .ל.י
'מע (,1969) ,א ,רולקלופבו ,יווהב ,הירוטסיהב ,הדגאב ,הכלהב ,לארשי ידעומו תבש ,םשל .ח
.75-13
שאר ,תבש :5 'כ :םידעומו םיגח ,ןהוכה .מ ,"דרפס ידוהי לצא תבשה תרימש" ,רותשא והילא
.104-103 'מע ,שדוח
.51-37 'מע ,שדוח שאר ,תבש :5 'כ :םידעומו םיגח ,"תבש-ליל יגהנמ" ,ןהוכה יכדרמ
תורנ" ,"תבש תוליפת" :שדוח שאר ,תבש :5 'כ :םידעומו םיגח ,ןהוכ .מ ךותב םירחא םיכרע
,"ינש תיב תורפסב תבשה" ,"הדגאבו הכלהב תבשה" ,"תבשה תודועס" ,"תבש תורימז" ,"תבש
."תבש לש רולקלופ" ,"םינואגה תורפסב תבשה"
.תירבעה הידפולקיצנאהב םגו ,תיארקמ הידפולקיצנאב ,"תבש"
.395-384 :(דנשת) די ןימוחת .תבש תורימז ,רקוט ילתפנ
.44-23 'מע ,"םינואגה תורפסו שרדמהו דומלתה ךותמ" תבשה רפס ,ךורב .ל.י
.92-47 'מע ,"םיגהנמו תונקת ,תוכלה" תבשה רפס ,ךורב .ל.י
,"לארשי תוצופתב תבשה" ,"תודיסחו הלבק ירבד" :תבשה רפס ,ךורב .ל.י ךותב םירחא םיקרפ
.'וכו ,"השדחה תירבעה תורפסב תבשה" ,"םימגתפו תוחידב ,תבש-תוגונעת ,תודגא"
ןיב המ" ,"תבש" ןוגכ ,394-367 'מע ,דעומהו גחה רפס ,לאירא .ז ךותב "תבש" לע תורפסו םיכרע
רהנ" ,קילאיב תאמ "רצקה ישש םוי" ,"ןמיתב תבשל תונכהה" ,"תילבבה תבה ןיבל םידוהיה תבשה
.דועו ,"םיגשומ טקל" ,"היתורוסממו תבשה תודגאמ" ,"ןויטבמס
. 21-24 'מע ,'ג ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"םידעומו םיגח ,גח"
ירפס ,לארשי ידעומב תוכלהו םיגהנמ ,תונויגה ,תוליפת .םייחה ילגעמב ,לטנגנל םוחנו רגצמ הנוי
.1988 ,דחמ
.םילשורי ,לליה תיב תאצוה ,ונימיב םדאל התועמשמ .תבשה ,לשה עשוהי םהרבא


Irving Greenberg, "The Dream and How to Live It: Shabbat," in  The Jewish Way: Living the Holidays. N.Y.: Summit, 1988.

I. Grunfeld, The Sabbath. A Guide to its Understanding and Observance, Feldheim, 1981.

Abraham Chill, The Minhagim. The Customs and Ceremonies of Judaism, their Origins and Rationale, 1979, pp. 101-122.

E. Zerubavel, The Seven Day Circle (1989), pp. 6-11, 69-74, 83-86, 130-141.

Joseph B. Soleveitchik, "The Lonely Man of Faith," in Tradition, vol. 7, no. 2 (Summer 1965): 5-66.

Michael Strassfeld, The Jewish Holidays. A Guide and Commentary. Harper & Row, 1985.

Eviatar Zerubavel, Hidden Rhythms , U of Chicago Press (1981)
.
Nahum Sarna, The JPS Torah Commentary. Genesis, Philadelphia: JPS, 1989.

A. J. Heschel, The Sabbath. New York: JPS, 1963.