תבשה לש דוסי יגשומ
 
תבשה תוהמ .1
הנכה - תבש דובכ .2
תבש גנוע .3
רוכז .4
רומש .5
דחא רובידב רומשו רוכז .6
תבש תורנ .7
המחה תעיקש .8
שודיק .9
הבוח ידי תאצל .10
הנשמ םחל - תולח .11
חלמ תירב .12
םינהוכ תכרב .13
הרותה תאירק .14
לארשי - יול - ןהכ .15
הרטפהו ריטפמ .16
תישילש הדועס .17
הנבל שודיק .18
תבש יאצומב הלדבה .19
בוט םוי יאצומב הלדבה .20
הכלמ הוולמ תדועס .21
הכאלמה תובא ט"ל .22
תודלות .23
תבשב לושיב .24
תדלוס די .25
ישילש /ינש /ןושאר ילכ .26
שדח רבד תריצי רוסיא .27
הרזחה .28
הטלפ .29
הטיחס .30
הניחט .31
ררוב .32
תוחשמבו ןובסב שומיש .33
שפנ חוקיפ .34
תבש ןועש .35
לוחד ןידבוע .36
הצקומ .37
לוטלט .38
ןיבוריע .39
ןילישבת בוריע .40
תורצח בוריע .41
"ידוד הכל" ; הלכה תבש .42
תבש תלבק .43
"תישארב השעמל ןורכיז" ,תישארב תבש .44
"םירצמ תאיציל רכז" ,תורודה תבש .45
"ושדק תבש" ,ןכשמה תבש .46
הכלמה תבש .47
ןוזמה תכרב .48
תבש םוחת .49
(3 ,הל תומש) "תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת אל" .50
  

  
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ