םיגשומ


כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל

 
א
.והשעממ ענמיהל וצ ,"השעת אל" תווצמ ,המ-רבד תושעל אלש יתד יוויצ - רוסיא
ב
תעפוה ןיבו שמשה תעיקש תישאר ןיבש ןמזה - םייברעה ןיב ; תושמשה ןיב
.הלילה-יבכוכ
ינשמ בכרומ אוה .םיגחבו תבש ברעב םידליה תא םיכרבמש תוכרבה חסונ - םידליה תכרב
השנמו םירפא ,ףסוי ינב םשב - םינבל :תוהמאהו תובאה םשב תדחוימ הכרב (א :םיקלח
 םינהוכה תכרב (ב ;האלו ,לחר ,הקבר ,הרש םשב - תונבל וא - (20 ,חמ תישארב)
.הדועסה רחאל תורמאנה תוכרבהו תוליפתה חסונ - ןוזמה תכרב
.הליכאה ינפל םחלה לע םיכרבמש הכרבה - איצומה תכרב
ד
.("ןנברדמ וא) "ןנברד" ןמ ךפה ;(הווצמ ןוגכ) הרותה ןמ - (אתיירואדמ) אתיירואד
ה
לידבמש ,בוט םויו תבש יאצומב רנו ,םימשב ,ןיי סוכ לע םירמואש תוכרב ובו סקט - הלדבה
.לוחה ימיל גחה וא תבשה ןיבו ,םימעל לארשי ןיב ,ךשוחל רוא ןיב ,לוחל שדוק ןיב
תשרפ) הרותה תאירק ירחא תסנכה תיבב ארקנה םיאיבנה ירפסמ קרפל יוניכ - הרטפה
ירבדמ ןאכ ,הדירפ וא םויס ירבד אוה שרושה ןבומ .(םיגחב תדחוימ האירק וא תבשב עובשה
.הרותה
."רוסיא"מ ךפה ,ותושעל רתומש רבד ,והשמ תושעל ןוישר ,תושר - רתה
ז
תנייצמה (,8 ,כ תומש) "ושדקל ,תבשה םוי תא רוכז" ,הרותה ןמ תבשה תווצמל יוניכ - רוכז
.תבחרומ הרדגהל ןאכ שקה .תבשה םוי לש "השע"ה תווצמ לכ תא
,תבשה דובכל ,תודועסה שולשב דחוימב ,תבשב םירשש םידחוימ םיריש - תבש תורימז
.שודקה םויה לש החמשלו גנועל יוטיבכ
ח
,דומלתהו הנשמה תפוקתב דחוימב ,לארשי ימכחל יוניכ - "הכרבל םנורכיז ,ונימכח" - ל"זח
.םישורפה לש םהיאצאצ
."רוטפ"ל דוגינב ,המ-רבד תושעל ךירצש ,והשמ וילע לטומש - בייח
.םיגחו תבש דובכל םיפואש ("םחל הנשמ" - םינש ללכ רבדב) םידחוימ םחל תורככ - תולח
תחגשה תא םילמסמו ,(זט תומש) םימשה ןמ רבדמב לארשי ינבל דריש ןמה תא םיגציימ םה
.םעה ייכרצל גאודה לאה
ידכ ,וב אצויכ וא רונתב תבש ברעב ותוא םינמוטש תבשל יתרוסמ םח לישבת - "טנלו'צ" ,ןימח
.תנוכתמו ףסונ רואיתל ןאכ שקה .תבש םויל הדועסל ומוח לע רומשל
כ
םע הווטצהש יפכ ,תבשה ינפל תבשה יכרוצ לכ תא ןיכהל ןנברד הבוחה -- תבשה דובכ
:תוללוכ הלא תונכה (.5 ,זט תומש) תבשה רובע םג ישש םויב ןמ טוקלל רבדמב לארשי
תבשה תודועס תנכה ,ורודיסו תיבה יוקינ ,םידחוימו םייקנ םידגב תשיבל ,ףוגה תציחר
,תבשל תינחורו תישפנ ןנוכתהל םדא בייח ,וללה תונכהה דצב .תיבב הרואתל רנ תקלדהו
וילע -- "םוגרת דחאו ארקמ םיינש" עובשה תשרפ תאירק תא תבשה תסינכ דע םייסל וילע
.ארקמה יקוספל סולקנוא םוגרת תחא םעפו השרפה תא םיימעפ אורקל
ל
תבשב םעצבל םירוסא ל"זח יפלש תולועפה יגוס העשתו םישולש - הכאלמה תובא ט"ל
.ןאכ שקה ףסונ ןוידו תבחרומ הרדגהל .(ב ,ז תבש הנשמ)
מ
.םידועמו םיגח ,תבשב תירחש תליפת ירחא האבה הליפתל יוניכ ,"תפסות" - ףסומ
,םיגחב וא תותבשב םלטלטל וא םהב תעגל םדאל רסואש םירבדל יוניכ ,"דעוימ" - הצקומ
םושמ וא ,הרוסא הכאלמל םהב שמתשיו ךישמיש ךותמ םא ,תבש לוליח ידיל אוביש ששחמ
,שודקה םויל רושקה והשלכ שומיש הלאה םירבדל ןיא .תבשה יקוחל דוגינב םתוא לטלטיש
.לוחה ימיב שומישלו לוחה ילגרהל םירושק םה אלא
דובכל תבש יאצומב תכרענה ,תבשה לש תודועסה שולש לע תפסונ הדועס - הכלמ הוולמ
םיחרוא דבכל תושעל ןגוהש יפכ ,התאיציב התוא תוולל תנמ לע ,תדרפנה "הכלמה תבש"
.וניתב תא םיבזוע םהשכ
.ויתודלותו הכאלמה תובא ט"ל ,הכאלמ לכ תיישעמ תוענמיה ,ל"זח יפל - תבש תחונמ
הליפתל יוניכ ךכ בקעו ,שדקמה תיבב 'הל ובירקהש ןברקל יוניכ ,"הנתמ" - החנמ
.שדקמה תיבב החנמה ןברק תברקהל ףילחתכ ,בירעמ תליפת ינפל םירהצה ירחא םיללפתמש
"חושל" הדשל ברעב אצי אוה רשאכ ,קחצי ידי-לע תדסוימ התייה החנמ תליפת תרוסמה יפל
.(ב"ע ,וכ תוכרב ;63 ,דכ תישארב) ןרחמ השדחה ותלכ הקבר תעגה תארקל
חבזמה לע םירבאו םיבלח רטקהל הליבקמ איהש ,תיברע ,ברעה תליפתל יוניכ - בירעמ
הלילב בקעי ידי-לע תדסוימ התייה בירעמ תליפת ,דומלתב תרוסמה יפל .שדקמה תיבב
.(ב"ע ,וכ תוכרב ;11 ,חכ תישארב) ןרחב ותלכ ירחא שופיחב ויחא ושעמ חרב אוהש
יושעה יודב השעמ ,לכשה-רסומ וב שיש ריש וא ינוימד רופיס ,רצק ירוגלא רופיס -- לשמ
אבב תכסמ ,ילבב דומלת) "היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל בויא" :םירחאל המגוד שמשל
נ
לש תילמס הרסה תרטמל ,הדועסל ךומס ללכ ךרדב ,תינחלופ םיידי תציחר -- םיידי תליטנ
.ןוזמ תליכא תארקל "האמוט"
.לשמל סיסבו דוסי שמשמה ןויער וא רבד -- לשמנ
השאה ללכ ךרדבש רואה .התסינכ ינפל תבש דובכל רנ קילדהל איה הווצמ - תבש תורנ
.החפשמל תבש גנועו תיב םולש איבמ תבש ברעב הקילדמ
ס
תבשל ,לוח ימיל ןרדסכ תוכורע הנשה לכל תוליפתה תא ללוכה רפסל יוניכ - רודיס
.םידעומלו
תבשב תכרענה ,תישילשה .תבשב תודועס שולש לוכאל םדא בייח - תישילש הדועס
אוהש רורב ןכלו ,זא ןובאית םדאל ןיא יכ ,םויה דובכל לילכ איה ,החנמ תליפת רחא םירהצב
.הלואגל םיעוגעג לש תדחוימ הריווא וז הדועסל שי .הווצמה םשל קר התוא םייקמ
ע
.תבש גנוע ארקנ תבשה דובכל ןכוהש המ לכמ תבשב האנההו שומישה -- תבש גנוע
םייקל ףאו ןיי תותשל ,רשב לוכאל ,תבשב תודועס שולש לוכאל םדא בייח וז הבוח תרגסמב
.תושיא יסחי
שמ תברעה ריתהל םימכח ןוקית ;"תבורעת תיישע ,בוברע" - תורצח בוריע ,בוריע
ידי-לע (המודכו ,הנוכש לא הנוכשמ ,רצח לא רצחמ) תרחא תושרל תחא תושרמ תבשב
ינב לכל ךיישה) םחל תפ תחנה ידי לע השענה יתכלה רושיא .תחא תושרל תורצחה לכ תנקתה
,רצחה לש םיתבה לכב םיפתושל רצחה ינב לכ םיבשחנ ךכבו ,רצחה יתבמ דחאב (רצחה
.רתח התואב תיבל תיבמ םיצפח ריבעהל אופא םירתומו
ךרוצל תבש ברעב לחש בוט-םויב לשבלו תופאל ריתהל םימכח ןוקית - ןילישבת בוריע
םג םיבשחנ ךכ ידי-לעו ,תבשה םוי דע ותוא םיריאשמו בוט םוי ברעמ לישבת םיניכמ :תבשה
.גחה ברעמש לישבתה לש ולושב ךשמהכ בוט םויב םילשבמש םילישבתה
תסנכה תיבב הרותה תאירקב ףתתשהל ארקנה םדאל ןתינה דובכה - הרותל היילע
.תסנכה תיבב עובשה תשרפ תאירק ,ןוגכ ,הרותה תאירק תעשב הרותה תוכרב תרימאב
."תבש תלבק" האר - תבש ברע
."בירעמ" האר .ברעה תליפת - תיברע
פ
."בייח"מ ךפה .'וכו ,שנועמ ,דיקפתמ ,הבוחמ ררחושמ ,ישפח - רוטפ
רשאכ ,תווצמה בורמ םלעתהל הנוילעה הבוחה תא ןייצמה חנומ - תבשב שפנ חוקיפ
,"ויהת םישודק" תשרפב (,16 ,טי ארקיו) "ךער םד לע דומעת אל" .םדא ייחל הנכס תפקשנ
יבגלש אוה ,5 ,חי ארקיו לע ךמתסמה ,רחא רוקמ .הז ללכל םיירסומה תורוקמה דחא אוה
שפנ חוקיפ רבדב ללכה .(ב"ע ,הפ אמוי) ןמייקמש ןמזב "םהב יחו" םדאל רמאנ לאה תווצמ
ךרדב הרוסאה ,"הכאלמ" תושעל םיבייחמה הלא רקיעב ,םיבר םוריח יבצמ ןובשחב איבמ
;א"ע ,הפ אמוי) תבשה תווצמ תרימשל תמדוק םדא ייחב תובשחתהה ;םיגחבו תבשב ללכ
וא ,יאופר לופיטל קוקז הלוח םדא רשאכ ,גחה יקוחמ םימלעתמ ,השעמל .(א"ע ,בלק תבש
שמתשהל רתומ ;םילוחה-תיבל תולוחו תודלוי עיסהל שי .תואירבל הנכס תפקשנ םא
;םהילוחב לפטל םיבייח תויחאו םיאפור ;תלטבתמ םירופיכה םויב םוצל הבוחה ;ןופלטב
חוקיפ לש ללכה לבא .םייחה תרימשל יחרכה רבדה םא ,רשכ אל והשמ לוכאל רתומ וליפאו
תוכיפשו ,תוירע יוליג ,הרז הדובע :תורומח תוריבע שולשב רבודמ רשאכ ספות וניא שפנ
דבלבו ,םשה שודיק לע תומל ידוהיה לע - "רובעי לבו גרהיי" אוה ןידה הלאכ םירקמב .םימד
.(ב"ע - א"ע ,דע ,ןירדהנס) וללה םירוסיאה לע רובעל אל
.הרונמ ;רנל סיסב ,רנל לובק תיב - (םיטומפ וא) תוטומפ
,תבשב תסנכה תיבב םיארקנה הרותה ישמוח השימחמ םיקרפל יוניכ - עובשה תשרפ
.עובשה ךשמב ישימחו ינש םויב םג ארקנ הנממ ןושאר עטקש
צ
ידכ ,וב אצויכ וא רונתב תבש ברעב ותוא םינמוטש תבשל יתרוסמ םח לישבת - ןימח ,טנלו'צ
.תנוכתמו ףסונ רואיתל ןאכ שקה .תבש םויל הדועסל ומוח לע רומשל
ק
קיתע גהנמ .תבש ליל תליפת ,םירומזמבו תוליפתב תבשה תסינכ םודק - תבש תלבק
תבש ברעב םהידימלת םיצבקמ ויה םימכח .תושמשה ןיב יברעב ,תבשה ינפ ליבקהל
תילטב ףטעתמ היה יאני יבר ."[הכלמה] אתכלמ הלכ תבש תארקל אצנו ואוב" םירמואו
.( תבש תוכלה ,ם"במרה ;א"ע ,בל אמק אבב ילבב דומלת) "הלכ יאוב ,הלכ יאוב" רמואו
יפלכ םינפה תא תונפהל ”ידוד הכל" ןומזפה תסנכה תיבב םימזפמש העשב םויכ גוהנ
ךות הלהצבו החמשב םג ,הלעב תרטע םולשב יאוב" ןורחאה תיבה תא םירמואשכ הסינכה
."הלכ יאוב ,הלכ יאוב ,הלוגס םע ינומא
ינפל (םחל-תולח לע וא) (א"ע ,וק םיחספ) ןיי סוכ לע ךרענש תוכרב סקטל יוניכה - שודיק
.הלודגה-תסנכ ישנא וניקתה שודיקה תא .םויה תא שדקל ידכ םיגחבו תבשב הדועסה
שדקל הרותה ןמ השע תווצמ" :רמוא ('א ,ט"כ קרפ ,תבש תוכלה) "הרות הנשמ"ב ם"במרה
לע םישדקמ  .(8 ,כ תומש) ושדקל ,תבשה םוי תא רוכז ,רמאנש ,םירבדב תבשה םוי תא
ורמא ,חבזמה לע ןייה ךוסינ ירחא ,שדקמה תיבב .ןייה לע אלא הריש ןיאש םושמ ,ןייה
םיטפוש) "םישנאו םיהלא חמשמ" אוהש ןייה לע רמאנ םיטפוש רפסב ,ףסונב .הריש םייוולה
תא ריכזמה אובמ תקספמ תבכרומ סקטה .חמשמה תבשה םויל אוה םיאתמ ןכל ,(13
לע תדחוימה הכרבה ;(3 - 31 ,א תישארב) "שפניו תבש" לאה ובש יעיבשה םויה תאירב
.אלמה טסקטל ןאכ שקה .םויה תשודק לע הכרבו ,ןייה
ךרענה ,"ןפגה ירפ ארוב" ,הכרבה תרימא סקטל יוניכ - "לודגה שודיקה" - אבר אשודיק
סקט וגיהנה ל"זח ךא ,םויה תסינכב ,תבש ברעב אוה ירקיעה שודיקה .תבשה םוי לש רקבב
םיחספ) ןייה לע הכרב אלא וז ןיא הדוסיבש יפ-לע-ףאו .תירחש תדועס ינפל ,םויב םג שודיק
תא קמנל םיפיסומה םג שי ."הבר אשודיק" (החנזה דגנכו) הביחב תארקנ איה ,(ב"ע ,וק
תא לארשי ינב ועמששכ דימ .(ב"ע ,ופ תבש) םויב שדוק תבשב לארשיל הנתינ הרותה :םשה
לש שודיקה ארקנ ןכ לע .והושדיק - (8 ,כ תומש) "ושדקל תבשה םוי תא רוכז" ,רבידה
.תבשה וב ושדיקש ןושארה שודיקה היה םויבש םושמ ,"אבר אשודיק" םשב תירחש
,(תוליהקה לכב םיגוהנ םניא םלוכש) ארקמהמ םיקוספ וילא ופרטצה תורודה תצורמב
 ;(14-13 ,חנ היעשי) "בישת-םא" ;(גכ םיליהת) "דודל רומזמ" :ןייה תכרב ינפל םירמאנש
.אלמה טסקטל ןאכ שקה .(11-8 ,כ תומש) "רוכז"  ;(17-16 ,אל תומש) "ורמשו"
םידעוימ םיקרפ ,עובשה תשרפ לש תירוביצ הארקה ,םיגחבו תבשב - הרותה תאירק
.וב הרותה תלבקו יניס רה דמעמ תא תרזחשמ הרותה תאירק .תורטפההו ,םיגחל
ש
,תישארב השעמ לש טבמ תדוקנמ תבשה - "תישארב השעמל ןורכיז" ,תישארב תבש
.שפניו תבש לאה ובש םויכ יעיבשה םוי תאירבו םיהלא םלצב םדאה לש ותאירב
.ןאכ שקה ףסונ ןוידל
ןתמ-םירצמ תאיצי לש טבמ תדוקנמ תבשה - "םירצמ תאיציל רכז" ,תורודה תבש
.תוריחל דובעשמ האיצי לש היווח תנתונ המויקש הווצמכ תבשה ,הרות
.ןאכ שקה ףסונ ןוידל
הריוואה תא תנייפאמ איה .התוכמסו תבשה דובכל יוטיבכ ,הכלמ תומדב תבשה - הכלמה תבש
.םויבו רקבב תבשב
תוענמיה ידי לע רצונש שדוק הנבמ לש טבמ תדוקנמ תבשה - "ושדק תבש" ,ןכשמה תבש
.בחרמב ןכשמל ליבקמה "ןמזב ןכשמ"ה ;(ןכשמה תמקהל תובושחה תולועפה) הכאלממ
.ןאכ שקה ףסונ ןוידל
.תישארב השעממ ול תדעוימה לארשי םעל "הלכה" לש טבמ תדוקנמ תבשה - הלכ תבש
.תבש ברעב הריוואה תא תנייפאמ איה .תישנ הניחבמ תבשה
הליפתל יוניכ ךכ בקעו ,רקב לכב שדקמה תיבב 'הל ובירקהש ןברקל יוניכ - תירחש
תליפת תרוסמה יפל .שדקמה תיבב ןברק ותוא תברקהל ףילחתכ ,רקב לכב םיללפתמש
םע ולש קבאמה רחא רקבב םיכשה אוה רשאכ ,םהרבא ידי-לע תדסוימ התייה תירחש
תוכרב ;27 ,טי תישארב) "'ה ינפ-תא םש דמע-רשא םוקמה-לא" ,םודסב קדצה ןעמל םיהלא
תא רומש" ,הרותה ןמ תבשה תווצמל יוניכ - "ושדקל תבשה םוי תא רומש" - רומש
,תבשה םוי לש "השעת אל"ה תווצמ לכ תא תנייצמה ,(12 ,ה םירבד) "ושדקל ,תבשה םוי
.הכאלמה תובא ט"למ תוענמיהה תא דחוימבו
.ןאכ שקה ףסונ ןוידל
ת
םויב וב תכלל רתומש בושיי םוקמל ץוחמ המא םייפלא לש סוידרב חטש - תבש םוחת
.החונמו תובש תווצמ ךכ ידי לע רפהל אלב תבשה
.הלדבה ;החנמ ;ףסומ ;תירחש ;תיברע/בירעמ ;תבש תלבק ;תורנ תקלדה - תבשב תוליפת

 


 

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ