רסרג השמ

םייח תורוק
: םיישיא םיטרפ
3-1005046-3 .ז.ת רסרג השמ :םש
5 + יושנ :יתחפשמ בצמ14-06-1994 :הילע ךיראת 23-11-1951 :הדיל ךיראת
07-610-4728 :ןופלט 84721 עבש-ראב ,9 וילש לועשמ : תבותכ
greser@mofet.macam98.ac.il :ייק תללכמב ינורטקלא ראוד
mgresser@bgumail.bgu.ac.il:ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ינורטקלא ראוד
:הלכשה
. 1989 - היגולוכיספו ,ארקמ ,תד ידומיל ,ב"הרא ,וגקיש תטיסרבינוא - ישילש ראות
. 1992-1991 ;,1985תודהי-1983 ידומיל ,םילשורי ,סדרפ ןוכמ
. 1979 רבמצד ,תד ידומיל ,ב"הרא ,וגקיש תטיסרבינוא - ינש ראות
.1978-1977 ,תיניטלו תינווי ,הקיסאלק ידומיל ,ב"הרא ,ןוטגנישוו ,תילותקה הטיסרבינואה
. 1977-1969 ,הקיסאלק ידומיל ;תילגנא תורפס ,ב"הרא ,דנלירמ תטיסרבינוא - ןושאר ראות
:תויחכונ תורשמ
תילגנא ;ארקמו תודהי ;הצרמ ,עבש-ראב ,ייק ש"ע ךוניחל הללכמה
תודהיל הצרמ ,ל"וחמ םיטנדוטסל הדיחיה ,ביבא-לת תטיסרבינוא
תודהיל הצרמ ,ל"וחמ םיטנדוטסל הדיחיה ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
:תמדוק הרשמ
היפוסוליפל הקלחמ ,רוספורפ-ןגס ;ב"הרא ,קרוי-וינ ,ןוטלימה ,טייגלוק תטיסרבינוא
. 1994-1988 ,םיידוהי םיטנדוטסל ץעוי ;תודהילו ך"נתל הצרמ ,תותדלו
:םיימדקא םיסרפ
. 1993 ,ץיק ,ב"הרא ,סיידנרב תטיסרבינוא ,תירבע ירומל תיביסנטניא הנדס NEH: םעטמ הגלמ
. 1992-1991 - דיורפ דנומגיז לש תידוהיה ותוהזב רקחמ - הכירב דסומ/בידנה די םעטמ הגלמ
.1991-1990 - טייגלוק תטיסרבינוא םעטמ הגלמ
David Baumgardt Dissertation Fellowship, Leo Baeck Institute, New York, 1988-1989.
: םיימדקא םימוסרפ
Dual Allegiance: Freud as a Modern Jew. SUNY Albany Press, 1994."Sigmund Freud's Jewish Identity: Evidence from his Correspondence," Modern Judaism,
11 (1991): 225-240. "Spiritual Formation in Halachic Judaism: The Role of Mitzvah," Studies in Formative
Spirituality, vol. 8, no. 1 (Feb. 1987).
:תודהיבו ארקמב םיסרוק
א"י - 'א תישארבב אטחו האירב ירופיס .1
רתסא תליגמבו תור תליגמב םינויע .2
הכיא תליגמבו םירישה רישב םינויע .3
ל"זח תורפסבו ארקמב ויחאו ףסוי ירופיס .4
תומש רפסב םינויע :יניס רה דמעמו םירצמ תאיצי .5
םודקה חרזמה תורפסל םתקיזו ארקמב תורבדה תרשע .6
'ב דעומו גח ;'א דעומו גח .7
'ב ע"בשותל אובמ ; 'א הפ-לעבש הרותל אובמ .8
הנשמב םירחבנ םיקרפ .9
ידוהיה םייחה לגעמ .10
(תבשקותמ הביבסב הדימל םע) תבש תורימזו תבש .11
   
םע דחי ,1994 ץיקב תירבה תוצראמ הצרא הלע .-1998ב 47 ןב ,רסרג השמ
תב דוע םהל הדלונ זאמ .עבש-ראבב בשייתהו ,םהיתונב עבראו ,תור ,ותשא
ןיידע .תיבב בצו ,בנרא ,תולותח יתש ,הבלכ םג םהל שי .(תב דועל ןמיס)
.תירבע בהוא .וצראל לארשי םע תביש תא הארש רודב דלוויהל ולזמ לע ךרבמ
שי ,תוכלהו םיגהנמל ףסונב ,תודהילש םיילארשיה וידימלת תא ענכשל הסנמ
,רווד ,קור תקהלב הרטיג ןגנמ ,יאקיסומ היה רבעב .םיניינעמ תונויער םג
חול וניינעש רפס בתוכ הנורחאל .ב"הראב תדהו תודהיה ידומילל רוספורפו
הפק םע ,ןוידל םיפתוש שפחמ .תידוהיה תוהזל ףרצמכ וידעומו ידוהיה הנשה
.הגוע תסורפו

 
 

  
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ