To see this site in English, click HERE
רתא לש השדח הסרג
הדימל תכרע
סרוקה תרגסמב
"היתורימזו תבש "
 ךרענש
 עבש-ראב ,ייק ש''ע ךוניחל הללכמב
תודהיל גוחה
  רסרג השמ ר''ד :הצרמ
  : הכרעה יחתפמ
 יאקרב הנליא ,רסרג השמ ר''ד
למייב הנינ ר''דו
 
"החוורל חותפ ךתיב יהי"
"לוכיו יתיי ןיפכד לכ"