?תבשב תינוכמב עוסנלו היזיוולט ליעפהל רוסא עודמ

תודלותו הכאלמ תובא
ףא הרוסא ,הכאלמ באל התיישע ןפואב וא התילכתב המודה הכאלמ לכ
תובא .הכאלמה באל אצאצ ןיעכ ,הדלות היורקו הרותה ןמ תבשב איה
,םתיישעב תעקשומה היגרנאה תומכב םידדמנ םניא ןהיתודלותו תוכאלמה
ולא תוכאלממ םדאה תתיבשבו ,םהבש תויתריציה תדימב קרו ךא אלא
תכאלממ יעיבשה םויב תבשש ,ה"בקה לש וישעמל הלבקה תמייק ,תבשב
ארבנ אלא ןומדק ונניא םלועהש ידוהיה זירכמ וז ךרדב .םלועה תריצי
.םלועה ארוב ידי-לע

?תבשב תינוכמב עוסנלו היזיוולט ליעפהל רוסא עודמ
ךכבו ילמשח לגעמ רגוס םדאה - תינוכמה תענתהבו גתמה לע הציחל תעב
םוחל םרוג אוה ךכבו תמדאתמ תכתמה יכ ,הריעב לש ךילהת רצוי אוה
םישולשמ תחא - ריעבמ רוסיא אוהו ,שאה תנוכת תא םיווהמה רואלו
רוסיא לע םג םירבוע תכתמה ךוכירבש םירבוסה שי .הכאלמה תובא עשתו
תא רישכמה לגעמ הנוב אוה ךכב יכ ,הנוב רוסיא לע ףא םירמוא שיו לשבמ
םא יכ ,הרותהמ ורוסיא ןיא םלוא ,רוסא למשחה יוביכ םג .ודועייל ילכה
םימחפ תריצי ךורעל ,ץע לש תלחגב היה ןכשמב יוביכהש םושמ ,ןנברדמ
תוחתפתהה םא םג .הז יאנת אלממ וניא יוביכה ןאכו בהזה תקיציל
ורתוי אל הלא תולועפש חינהל שי ןיידע ,הלא םירוסיא לרטנת תיגולונכטה
.שדוקה םויה לש ינחורה ויפוא םגפנ ךכב יכ תבשב

.35 'מע ,1995 ,דעומו גח לכ ,ןמרה בד ךותמ
 

תבשה תסינכ ינפלמ הקולדשכ תבשב היזיוולטב הייפצ
,תבשה ינפל קלדוה םא תבשב למשחב שומישה תא םיריתמה תעדל םג
- ילמשח ןועשל תרבוחמ איה םא ףא תבשב היזיוולטב הייפצה תרסאנ
:ךכל תוביס יתש .תבש ןועש

תובא תיישעב תבש לוליח ןהש תולועפ םיעצבתמ היזיוולטה ןפלואב .א
לע ורזג םימכח ירהש ,םימכח ירוסיאבו הרותהמ ןהיתודלותו תוכאלמ
.תבש השעמ

תמצוע תא ןיטקי וא ריבגי היזיוולטה תינכותב הפוצהש ששח םייק .ב
הלא תוכאלמ ;התודחו הנומתה תוכיא תא רפשלו ןקתל קקדזיש וא לוקה
.ןנברדמ רוסאה יוביכ ןכו ,הרותהמ תורוסאה ריעבמ לש תודלות ןה
 

.38 'מע ,1995 ,דעומו גח לכ ,ןמרה בד ךותמ


 

 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ