דוד ןגמ

 ?הזה למסה לע ךתעד המ

םורופל רושיק
 

דוד ןגמ לע עדמ דועל רושיק

תילגנאב עדמל רושיק