דוד ןגמ
 
ידוהי למסל תונורחאה םינשה תואמב ךפהש ,םידוקדוק השיש ןב בכוכ - דוד ןגמ
התייה ,הז לע הז תועלצ-יווש םישלושמ ינש תחנה ידי-לע תרצונה ,וז הרוצ .קהבומ
תפוקתמ לחה ,יגאמ רשקהב ילוא ,יטושיק טנמלאכ ןוכיתה חרזמבו הפוריאב הצופנ
תיעיבשה האמהמ ,ןודיצב אצמנש ,ידוהי םתוחב הנושארל העיפומ איה .הזנורבה
יצפח לע השושמה בכוכה תא גיצהל םיברמ דחאכ םידוהי-אלו םידוהי .ס”הנפל
,םוחנ רפעב תישילשה האמהמ תסנכה-תיב תוברל ,ינש תיב ימימ לחנ םיניינבו תונמוא
תועשמש ול התייה אל ,ןכ יפ לע פאו .סרק בלצו שמוחמ בכוכ דיל אצמנ אוה םש
.תיטסינלהה הפוקתב םיידוהיה םילמסה ןיבמ ןיטולחל רדענ אוהו תדחוימ תידוהי
די-יבתכבו הרשע-עבראהו הרשע-שולשה תואמב הינמרגב תסנכ-יתב המכב עיפוה אוה
םג ץופנ היה אוה .תדחוימ תועמשמ טא םש ול ןתינ אל לבא ,םייניבה יציב םיידוהי
.םייניבה ימי יהלשמ םיירבע םייגאמ םיטסקטב ןכו תוזוזמבו תועימקב
    
אוה םש ,םינואגה ימיב אוצמל רשפא "דוד-ןגמ" ןושלה-עבטמב שומישה תישאר תא
האיציב הרשע-םיתשה האמב בוש עיפומ אוה ;ירלופופ יגאמ תיב-ףלאל רשקהב עיפומ
הכרבב םיהולאל יוניככ םג עיפומ אוה .זנכשא ידיסח ןיבו יסדה הדוהי תאמ תיארק
.תסנכה-תיבב הרטפהה תאירק ירחא תישילשה
     
הרשע-עבראה האמהמ תילבק הריציב "דוד ןגמ"כ הנושארל ההוזמ השושמה בכוכה
תעבש תלעב הרונמל "דוד ןגמ" םשה ןתינ ,תרחא תרוסמ יפל .ן"במרה לש ודכנ תאמ
תואמה ןיב .הרשע-ששה האמב עימקכ בר חוכ ליב שדוקמ למסל הכפהש ,םינקת
םידוהי םיסיפדמ ,הז למסב בחרנ שומיש ושע הרשע-הנומשהו הרשע-עברא
הליהקה לגדב עיפומ אוה .הלוצא יטלש המכל םג וכרד תא אצמ אוהו ,םידוהי-אלו
(1655) הניו ןהיניבו ,תופסונ תוידוהי תוליהק .הלש תימשרה תמתוחבו גארפב תידוהיה
ותוא םיאצומ הפוריא חרזמב .ןהיתומתוחב ותוא םישל ולעה (,1671) םאדרטשמאו
.ךליאו 1643 תנשמ שדוק יצפח לע טושיקכ
     
לש וידימלת ןיב ירלופופ היהו ,חושמה ,"דוד ןב ןגמ"ל "דוד ןגמ" ךפה םילבוקמה יגוחב
.הלואגה ןוזחל ירטוזאה םלמסכ יבצ יאתבש
     
תידוהי-אלה הרבחה לש יזכרמה םרזה ךותל הלכשהה יכמות םידוהי ורדח רשאכ
ושעש שומישל דוגינב ,םהלש יוהיזה למסכ דוד ןגמב ורחב םה ,הרשע-עשתה האמב
היהו ,ולוכ ידוהיה םלועב "םידוהיה בכוכ" ץופנ הפוריא ברעמו זכרממ .בלצב םירצונה
יבג לע ,םיידוהי רוביצ תודסומו תסנכ-יתב לע עיפוהש ,תודחאו תוהדזה לש למסל
.םיישיא םיצפחו ןחלופ ילכ ,םיבתכמ תוריינו תומתוח
     
עיפוה אוהו (,1897) ןושארה ינויצה סרגנוקב דוד ןגמה תא הצמיא תינויצה העונתה
תובקעב .לצרה רודואית לש ינויצה ונותיע ,"טלוו יד" לש ןושארה ןויליגב הנש התואב
ידוהיה למסה יכ םא ,לארשי תנידמ לש ןבל-לוחכה הלגד זכרמב עיפומ אוה ,תאז
גציימ ,גייווצנזור ץמרפ יניעב .הנידמה למסב עיפומ ,הרונמה ,רתוי יטנתואהו קיתעה
הילע רובידה תא ביחרמ אוהש יפכ ,תודהיה לש תיפוסוליפה ותפקשה תא "דוד ןגמ"ה
:ותוגהב ינויח דוסי למסמ םידוקדוקב תששמ דחא לכ (.1921) "הלואגה בכוכ" ורפסב
.םיהולאו םלוע ,תוישונאו ,תולגתה ,הלואג ,האירב
     
לע ותוא ואשנ םידוהי ינוילימ .ןולק תואכ בוהצה "םידוהיה בכוכ"ב ושמתשה םיצאנה
םודאה בלצל ליבקמ לארשיב םודא דוד ןגמ .וחצרנש ינפל הנורחאה םכרדב םפוג
.ברעמה תוצראב
      
.1989 ,בירעמ תירפס ,רדוגיו ירפ'ג ,תידוהיל הידפולקיצנא ,"דוד ןגמ" ךותמ
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ