תבש תורמא
 
 "לארשי תא תבשה הרמש ,תבשה תא לארשי ורמששמ רתוי"  .א
  (גרבזניג רשא - "םעה דחא")
 
 
 .( אתקיספ) "הלוכ הרותה לכב  תא םייק וליאכ ,תבש רמשמה לכ"  .ב
 
 אוה ךורב שודקה ןתונ הרתי המשנ :שיקל-ןב ןועמש 'ר רמא"  .ג
 ,רמאנש ,ונמיה התוא ןילטונ  תבש איצומלו ,תבש ברע םדאב
 .(א"ע ,זט הציב ,ילבב דומלת) !שפנ הדבא - !יו - תבשש ןויכ - "שפ
 
.(ב"ע ,זנ תוכרב ,ילבב דומלת) "אבה םלועל םישישמ דחא תבש"  .ד
 
 :אוה ךורב שודקה ינפל תבש הרמא ,יאחוי-ןב ןועמש 'ר רמא  .ה
 שודקה הל רמא !גוז-ןב ןיא ילו גוז-ןב שי םלוכל ,םלוע-לש-ונובר
ינפל לארשי ודמעש ןויכו .ךגוז ןב איה לארשי תסנכ :אוה ךורב
 - תבשל יתרמאש רבדה ורכז :אוה ךורב שודקה םהל רמא יניס-רה
   תבשה םוי תא רוכז" ,רמאנש והזו  .ךגוז-ןב איה לארשי-תסנכ
.(ח ,אי הבר תישארב) ."ושדקל
 
 ,ג"פ םירדנ ,ימלשורי דומלת) "תווצמה לכ דגנכ הלוקש תבשה" 
.( הכ הבר תומש ;ט"ה
 
 "םילאגנ דימ ןתכלהכ תותבש יתש לארשי ןירמשמ אלמלא" 
.( .א"ע ,חיק תבש ,ילבב דומלת)
 
"דימ תווצמל סנכייש ידכ תבש ברעב ארבנ ןושארה םדא"
 
.( ןנחתאו ,ינבואר טוקלי) גונעת תבשב הניש :תובית ישאר - "תבש"
 
 .גונעתל אלא תבשה הנתינ אל :אבא רב איח 'ר םשב היכרב 'ר רמא" 
.הרות דומלתל אלא תבשה הנתינ אל :ןמחנ רב לאומש ’ר םשב יזח 'ר
.(תורבדה  תרשע אקסיפ ,יתבר אתקיספ) .םהיניב תקולחמ ןיאו
 
רמיש וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הנקתכ תחא תבש רמשמה לכ" .אי
"םיתמ היחיש דע ומלוע תא אוה ךורב שודקה ארבש םוימ תותבש
.(אל אשת יכ ,לאעמשי יברד אתליכמ)
 
 גנעתהו" ,רמאנש ,ובל תולאשמ ול ןינתונ תבשה תא גנעמה לכ" .בי
  .( .ב"ע ,חיק תבש ,ילבב  דומלת) "ךבל תולאשמ ךל ןתיו 'ה לע
 
םיסנכנ ןה ,תבשה תא ךינב םילבקמ םא" [:םהרבאל רמא 'ה] .גי
.(ט ,ומ הבר תישארב) "םיסנכנ ןיא ,ואל םאו ץראל
 
 דימ הנקתכ תחא תבש ןירמשמ לארשי ויה וליא :יול 'ר רמא .די
.(א ,א תינעת ימלשורי) "אב דוד ןב היה
 
 .( ג תישארב אמוחנת שרדמ) "תוינעת ףלאמ ףידע תבש דובכ" .וט
 
 שונא רודכ הרז הדובע דבוע ולפא ותכלהכ תבש רמשמה לכ" .זט
.(ב"ע ,חיק תבש ,ילבב דומלת) "ול ןילחומ
 
 םוי תא רומש" ; (8 ,כ תומש) "ושדקל תבשה םוי תא רוכז" .זי
 דחא רובידב םהינש רומשו רוכז" ; (12 ,ה םירבד) "ושדקל תבשה
.(ז שדוחבד אתכסמ ,לאעמשי ירבד אתליכמ) "ורמאנ
 
 לכב ינא הרוחש" (:5 ,א םירישה ריש) "הוואנו ינא הרוחש" .חי
.(הבר םירישה ריש שרדמ) "תבשב ינא הוואנו עובשה תומי
 
 :("תבש גנוע") גנוע והירה תבש דובכל ןיכמ םדאש המ לכ" .טי
.(אמוחנת שרדמ) -לוחכ תבשב לכוא אהי אלש
 
.(תבש תכסמ הנשמ) "לוח לש ךשובלמכ תבש לש ךשובלמ אהי אלש"
 
 
:תומישמ
:םירבסה ףרצל ,התוא רטעלו ךתוא תניינעמש תחא הרמא רוחבל שי .1
?הנממ עמתשמ המ ?הרמאה תועמשמ המ .תרוסמה יפל (א
?ךרובע התועמשמ המ ?הרמאה תא ה/ןיבמ ה/תא ךיא .תישיאה תועמשמה יפל (ב
.רגאמה תא דחי לידגתנ תבשל תוסחיתמה תופסונ תורמא ופיסוה .2
 
"תבש יחרפ" םורופל ןריבעהל שי תומישמה עוציב רחאל
 
 
 
 
. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ