תבש ריקומ ףסוי
ךורב ירימ :הדבע
 
דבע עובשה לכ .ףסוי ומשו ינע לבס יח ,תחא ריעב ,תובר םינש ינפל
ול םליש רישעהו ,רישע רכיא לש ורצחב םידבכ תואשמ אשנו השק
ףסוי לש ותחפשמ ינב ויח עובשה ימי לכ .ןצמק היה יכ ,דאמ טעמ
היה תבש תארקל לבא ;םיתיז טעמו םחל טעמ ולכא ,בר םוצמצב
- םיחרפו תורנ ,ןיי ,רשב ,תולח - בוט לכמ ותחפשמ ינבל הנוק ףסוי
.החמש אלמתמ היה תיבהו
   
ףסוי לש וכרד תאו החפשמה ינב לש םרשא תא וארש ,ריעה ינב
."תבש ריקומ ףסוי" ול וארק ,תבשה דוביכב
  :ול רמאו ךאלמ רישעה רכיאה לש ומולחב עיפוה דחא הליל
   
דבוע אוה .תבש ריקומ ףסוי לש וידימ ךל אב ךרשע לכש ,ךל עד"
ימל ףסכה עיגי דבלב רצק ןמז דועב לבא ;טעומ רכש לבקמו השק
."לודג רישע היהי ףסויו - טושפ שיא היהת התא :ותוא חיוורהש
   
אל וליפא ,שיאל ותוא הליג אלו םולחה ןמ רישעה רכיאה להבנ
תאו םימרכה תא :ושוכר תא רכמו ךלה ?השע המ .ותשאל
רקי םולהי הנק ,לביקש ברה ףסכב .רקבהו ןאצה תאו תוזוחאה
ילש רשועה ךלי דימת ,ובלב בשח ,ךכ .ולש עבוכה ךותב ותוא רפתו
תא חינה הלילב וליפאו ,עבוכה תא רישעה שבח םימיה לכ .יתא
.רכל תחתמ עבוכה
   
תא הפיעה הקזח חורו ,שעוג רהנ לעמ רשג לע רישעה רבע דחא םוי
.םימה ךות לא וכותבש םולהיה תאו עבוכה
.רהנב וטשש םיגייד רבעל שיאה קעצ "!וליצה !וליצה"
קעוצ אוה עבוכ ללגב" ,הזל הז םישנאה ורמא "!ףרוטמ אוה"
.םכרדב וכישמהו "!ךכ-לכ
   
אצמ אל שיא .אוושלו - שפיחו שפיח ,עבוכה רחא שפיח רישעה
.ברה ורשע רישעל דבא ךכו ,ותוא
  
.ונממ קתינ םולהיהו ,ררופתהו םימב םיבר םימי חנומ היה עבוכה
.םולהיה תא עלב ,ןוזמ שפיחש ,בערו לודג גד
   
הריכמל ותוא איבהו ,לודגה גדה תא הכחב גייד הלעה דחא םוי
אוה .תוינקל אצי תבש ריקומ ףסויו ,ישש םוי היה םוי ותוא .קושב
."תבשה ןחלשל םיאתמ גד הנה" :ובלב חמשו לודגה גדה תא האר
תא םואתפ התאר ,לושיבל גדה תא ףסוי לש ותשא הניכהשכ
.םולהיה
   
:הרמאו םולהיה תא ול התארה ,הלעב ףסויל הארק איה
."הזה םולהיה תא ונל וחלש םימשה ןמ .םירישע היהנ וישכע"
:רמאו ודיבעמ לש דובאה םולהיה לע רופיסה תא רכז ףסוי לבא
ידיבעמל ,וילעבל ותוא בישהל ונילע .ונלש וניא הזה םולהיה"
."רכיאה
   
רכיאה תיב לא דחי םהינש וכלה תבשה תאצ םעו ,המיכסה השאה
ירבדב רכזנו ,םאובל עתפוה שיאה .דובאה םולהיה תא ול בישהל
תא ול בישהל םתטלחה לע ול ורפיסש רחאל .ומולחב ךאלמה
:םהל רמא םולהיה
   
ול יתמליש אל ינא .ףסוי לש הרוסמה ותדובע תוכזב יל אב יפסכ"
.רואל אצי קדצהש גאד םימשבש םיהלא לבא ,יד
."אוה םכלש םולהיה יכ ,םולהיה תא םכל וחק
    
   
רמא זאו ,הבהאב הזב הז ותשאו ףסוי וטיבה רכיאה תיבמ םתאצב
."ונילע תבשה הרמש ,תבשה לע ונחנא ונרמששמ רתוי" :ףסוי
.השארב הנהנה ותשאו
   
.1998 ,ךורב ירימ :הכרע ,תבש תארקל םירופיס :ךותמ

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ