"תבשה םעט"
ב ,אי אבר תישארב יפ-לע


 

אולמ ,דבכנו בושח הדוהי יבר היה .אישנה הדוהי יבר ,לילגבש ירופיצ ריעב היה םכח שיא
ונממ םכח ןיא יכ וילע םירפסמ םיבשו םירבוע ויה .המלש ךלמה ומכ שממ ,ודובכ ץראה לכ
.םלועה לכב

םכחה ידוהיה לע םסרופמה ךלמה עמש .ומש סונינוטנא ,הרידא הכלממ לש הריב ריעב היה לודג ךלמ
ךלמה ומכו .עדונ ידוהי יח ,הדוהי תכלממב ,ןנעב תשקל רבעמש םירהב ,קחרה-קחרה" :ויצעויל רמאו
."ריעה אישנ ,הדוהי יבר תא ריכהל הצור ינא םג ךכ ,רבדל סנגויד םכחה םע הצרש לודגה רדנסכלא

לגרב וצר ויתרשמ וליאו ,ריבא סוס לע בכר ךלמה .םיחבטו םידבע הבו ,הכורא הרייש ךרדל האצי דימ
ךלמהו .םיצורמ ךא ,םיפייע ופי ףוחל ועיגהו םירתוח האמ םע הניפסב וטש םה .ימורב גוהנש ומכ ,וירחא
.הדבכה לכ םע ,לילגב רשא ירופיצל אצי ,הקד דבאל ילב ,סונינוטנא

ירהש ,אישנה דיכ החורא ול ךרע אוה .תבשה תדועסל דימ ונימזה הדוהי יברו ,תבשה םויב עיגה ךלמה
,םיננוצ ןייעמ ימ לש ןקנק ,םיתיזו םחל ןיכה הילעו ,הנבל הפמ שרפ ןחלושה לע .ריעל ךלמה אב ודובכל
.שבדו בלח תבז לארשי ץרא ירהש ,שממ םילשב םיבורחו םירמת לש הכנפ

?טושפו רק לכואה יכ לע ךלמה סעכי םאה .תבשב רונתב תרעוב אל שאה ירה" :ומצעל הדוהי יבר בשח
ףוטקל וא לשבל רוסא תבשב ירה ?םיצעויה לכל לכואה קיפסי םאהו ?תוכלמב לוזלז ךכב הארי אל םאה
"!םיבר םינמזומהו ,קיר טעמכ הווזמהו !תורפ

האלמתה ותחלצ .תויגוע םגו םינאת םגו לוכאל םיבורח דוע שקיב רחאו ,לוכה תא םעט סונינוטנא לבא
ךלמה ובשי ךכ ?הנהנ ומצעבו ודובכב ךלמה יכ ןכתייה :אלפתהו חמש הדוהי יברו ,תופילח הנקורתהו
.םילילאה תדו םידוהיה תד לע ,היחה עבטו םדאה עבט לע ,אד לעו אה לע וחחוש ,הכורא העש םכחהו
.הדימב םינרקסו םירואנ ויה םהינש ירהש ,החישל בישקהל ןיינעמ היהו

בושו ,םעט בושו ןחלושה ביבס בשי ןיידע ךלמהו ,עיקרב םיבכוכ השולש וארנ ,תבשה יאצומב ,ברע תעל
אבה ךלמ ,בושח חרוא ול שי םוי לכ אל ירהש ,םינפ-רואמב ול הנע הדוהי יברו .רקחו לאשו רביד
.םיקחרממ

אובת אלה ,ךרדל בוש ךתאצ ינפל" :וינפב לצנתה הדוהי יברו ,ויצעויל הדרפ תוא ןתנו ךלמה םק ףוסבל
זאמ חרזמב גוהנכ ,תחלשמה לכל הדועס ןיכאו ,עובשה ינש רוקיבב ינדבכ .ךלמה ינודא ,יתיבל בוש
."םיחרוא סינכמכ ינא גהונ ךכו ,םיכאלמב וניבא םהרבא גהנ ךכ .דימתמו

לכ ופסאו וחרט םה .וישכע ךלמה תא עיתפהל וטילחה הדוהי יבר לש ותיב ינבו ,וידבע וחמשו ךלמה חמש
רשב וניכה םה תירקיע הנמל .םינימה תעבשמ םימעטמ וניכהו ,םימי העברא וחקרו ולבית ,קרי לכו ירפ
םחל ,שבד לש לבטמו םיבורח הקשמ ,םיידיה תציחרל םינשוש ימ וניכה .רבה לטפ םגו רבונצב לגלוגמ שבכ
.תוליל העברא אישנה הדוהי יבר לש וחבטממ ולעש תוחירב ורביד ריעה לכו .הסח לש קרמו םיקומיצ


 


םג ,םעטו קדבו ןחלושל בשי סונינוטנא ךלמה .הנכומ הדועסה התייה יעיברה םויבו ,ברע יהיו רקב יהיו
קר .ןיעל דמחנו הדימב קותמ ,םעטב חולמ לכואה היהו ,םינמוזמו םינכומ ביבסמ ובשי םיצעויה וידבע
.ןטנטק דחא ןילבת ילוא ,ןבומ אלו רזומ והשמ ,רסח וב היה והשמ

לטפה תאו הכיתח ריאשה םחלה ןמ .רבונצה ירגרג תא בהא שממ אלו רשבה תא רמג אל ךא ,לכא ךלמה
.לצב תחלצב ריאשה קרמה ןמו ,לכא אל


 
  
בר ךלמ ,ההא ?הנורחאה הנמה הבוט אל םאה ?אנ אוה ילואו ,ךורח רשבה םאה" :לאשו הדוהי יבר םהדנ
ליגרה ,ךלמהו ,דחוימו דחא ןילבת הפ רסח :תוכלמה תחוראל הרק המ ,טושפ ידוהי ,ינא עדוי !בושחו
."ןילבתה לש ונורסחב שח ,םימעטמב

לש עסמה טוקליב אצמנ אוה יאדו ?תרפס אל עודמו תרמא אל עודמ ?רסחה ןילבתה תא תאצמ אל םאה"
יכלמ לש םינילבתה רצואמ ותוא איבמ יתייה ,ןמזב ךכ לע יל רמוא תייה םאו .רסחה ןילבתה ,רצחה חבט
."םלועב םיטלושה ימור

ןילבתכ ןיא לודגה ימור ךלמ רצואב םג .הדיחכ והומכ ,הזה ןילבתה" ,אישנה הדוהי יבר רמא "!ןכתיי אל"
."דחא לכל עודי וניאש אוה דוס יכ ,דחוימה הזה

ידוהיה וב לזלז םאה ?אישנה הדוהי יבר ול געול םאה .תיחשהל וב התלע ותמחו ךלמה סעכ וישכע
,לוכי-לכה ימור ךלמב תלזלז יכ ,ףוצחו ןקז שיא ,הדות ןה" ?ישפיטו רתוימ היה ועסמ לכ םאה ?ילילגה
"!יופצכו יוארכ דובכ ול תתנ אלו

.םניחל ,ךכ םתס ,וזיגרה ךכ-לכש םכחה שיאב תירזכא המקנ לע דימ בשחו רמא ךלמה ךכ

,םידוהיה ,ונלצא .הלימב וליפא יתלזלז אלו יתקחצ אל ,יל ןיבתו" ,הדוהי יבר רמא "רופיס ךל רפסא"
תא .הרותה ונילע התוויצ ךכ ,היחו םדא לכל אוה החונמ םוי .דבוע אל שיאו שאה תרעוב אל תבשה םויב
,הרוש הילע תבשה חורו .םיריסה ךותבו חבטמב הכחמ איהו ,ישישה םויב םיניכמ ונחנא תבשה תדועס
המוד אוה ןיאו .תבש לש ןילבת ,גח םוי לש ןילבת ,הדועסב רסחש ןילבתה והז ,הרות חורו שדוק לש חור
רשפא-יאש ,תבש לש ןילבת והז .ןבל וא רוחש לפלפב אל ,לצבב וא ןונצב אצמנ אוה ןיאו ,םושל וא חלמל
."תבשה דובכל ,שורדכ הנכוהש הדועסב קר אלא ,שוחל ותוא רשפא-יאו תעגל וב

תבשה ןילבת יכ .הכלממה לכב אשינ םניחל אל ,הדוהי יבר ,ךתמכח עמש" :רמאו סונינוטנא ךלמה קחצ
תדועס םעטל יכ ,בושו בוש ךילא אובל ילע ,ךכ םא .יחבטל וא יל עודי וניאו ,ךלמה רצואב אצמנ וניא
."הלוע ינחלוש לעש ןוזמב אל ,המוד ןיא תבשה
   

   
ותכלממב רקבל ךלמה עסנ רשאכ ,םעפ ידמו .םיצימא םידידיל ויה זאמו ,הברה תוכרבב םיינשה ודרפנ
דיפקה דימתו .ונחלוש לע דעסו המכח ירבדל ןיזאה ,ותיבב אישנה הדוהי יבר תא רקיב ,הבחרהו הלודגה
.הדועס התואב קר אצמנ רסחה ןילבתה יכ ,החונמה םוי ,יעיבשה םויב ורקבל

:ןוידל הלאש

,תוליגרה תואנהל תבשה םוי ףיסומש דחוימה "ןילבת"ה והמ
 ?עובשה ימי ראש ךשמב תואנהה ןתואמ תבשב תונוש ןהש ךכ
 

םורופב ביגהל אנ