?םרכה תא רדג ימ
(ג"ה ,וט תבש תכסמ ,ימלשורי דומלת יפ-לע)
לגס דבכוי :הדבע
 
 .האירבה יפי לע גנעתהלו חצ ריווא ףואשל תבשב לייט דיסח שיא
 ,םימרכו םיסדרפ ןיבש לועשמב טא-טא דיסחה ךלהתה
,םיבוט תונליאב ומלוע תא ךרב אוה - ךורב שודקהש לע חמשו
.םדא-ינב םהב תונהיל םיחבושמ תורפ םינתונה

  קחודב סנרפתה ונממש ,ולש ןטקה םרכל םג עיגה וכרדב
 ,ותחמש םואתפ התבשוה ןאכ ךא .םוצמצבו
.הב רעפנ לודג רוחו ,הצרפנ םרכל ביבסמש רדגהש האר יכ

:בשחו דיסחה דמע
  .םינבאה ורדרדנ ןכלו ,רדגב שלחו עוער והשמ היה הארנכ"
 ,ןכ השעא אל םא יכ ,וז הצרפ רודגא רקבב רחמ
 ,םיזעה וא וז הצרפ ךרד סנכיהל םיבנג םילולע
 . . . םיבנעה יללוז םילעושה םגו ,םוקמה תברקב ןאכ תועורה
 ?םיבנעה ןמ ראשיי המ ,זאו
"!יתיב תסנרפל ישוקב לוביה קיפסמ הרושכ לוכהשכ םג ירה

 .םויה תבשש רכזנ םואתפו ,ןנכתו רהרה ךכ
:ארקו ויפכ קפס ,עזעדזנ
 יתרהרה ינאו – םויה תבש ירה !יתישע המ ,יוא"
"!תבשב הרוסאה הכאלמ תושעל דציכ יתננכתו לוח יקסעב

 ,ריצבה ןמז עיגה רשאכ ,בר ןמז רובעכ
.םיבנעה תא רוצבל ומרכ לא דיסחה אצי
 ,ותשאל רמא ,"םהמ הברה ראשנ אל יאדווב"
– בנגל תארוק תאזכ הלודג הצרפ"
."ליצהל רשפאש המ ליצא ןפוא לכב לבא

 ויה ברל םילשב םיבנע !םרכל וסנכיהב םמותשה המו
 ,םימלשו םילודג תולוכשאב םינפגה לע םייולת
!םוקמ םושב קזנל ןמיס היה אל .עגפ לכ ילב

 - חישש האר הנהו ,רדגבש רוחה תא שיאה שפיח
 .םש ותוא לתש אל שיא  .רדגבש הצרפה ךותב חמצ ףלצ
תא איבהל חורל הוויצ אוה - ךורב שודקהש אלא הז ןיא
 רצק ןמז ךשמבש דע ,רהמ ךכ-לכ םש וחימצהלו ערזה
 .הצורפה רדגבש ללחה לכ תא םיכיבסה ףלצה יפנע ואלימ
רובעל ולכי אל היח םושו םדא םוש
.קזנמ םרכה לצנ ךכו ,םכרד

 :ףלצה-חישב התייה תפסונ הבר הכרבו
 .דאמ םירקי הלא םיחיש ויה םהה םימיב
 .תודשבו םינגב םתוא םילתוש ויה
 ,םילכוא ויה םיכרה םיפנעהו םילעה תא
 םתוא ושבכש ירחא םילכוא ויה םיחרפה ינצינ תא
.לכאמל בוט היה ירפה םגו ,ץמוחבו חלמב

 .דאמ לודג היה דיסחה שיאה לש ףלצה-חיש
 ,םישדח תורפו םיחרפ ,םינצנ וב וחמצ םוי לכב
 ,רכומו םהמ ףטוק היה דיסחה שיאהו
   
.ותיב-ינבו אוה ,וייח ימי לכ חוורב סנרפתמ היה ךכו

ותועמשמ המ ?הזה רופיסב סנה לע ךתעד המ :הלאש
?ךיניעב

.םורופב ביגהל אנ

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ