סנב ופאנש תולח
(ב"ע ,דכ תינעת תכסמ ,ילבב דומלת יפ-לע)
לגס דבכוי :הדבע
 
 .תבש דובכל תולח אסוד-ןב אנחנח יבר לש תונכשה ופא ישש םוי לכב
 לסלסמ הארנ ןשעו ,םיקסומ םיתבה ויה הנוכשבש םיתבה לכב
 .בוחרה לכב ףדנ ירט םחל לש בוט חיר  .תובוראה לכמ
 ,קר היה רונתה ךא ,ןשע הלע אנחנח יבר לש ותיב תבוראמ םג
 הנטק הלח תייפאל חמק טעמ וליפא .המואמ וב היה אל
.תיבב אצמנ אל

 ,עובשה לכ ךשמב ותיבב םחל היה אל תובר םימעפ .אנחנח יבר היה ינע
 םדא םושמ הרזע שקבל ותשאו אנחנח יבר וצר אל .תבשב אל וליפאו
 .םיינוע לע שיאל ורפס אל ןכלו ,דבלב 'ה תרזעב וחטבו
 תוקוסע היתונכש לכ תא אנחנח יבר לש ותשא התארשכ ךא
  ,םולכ הניכמ הניא איהו – תבש דובכל הייפאבו לושיבב תודורטו
!התיבב לכוא ןיאש תעדל ןהל הלילח  .דאמ השייבתה

 ,םיחל םיצעב רונתה תא הקיסה רקבב ישש םוי לכב ?התשע המ
  ןמ אצוי ךימסה ןשעה תא תונכשה הניארת"  :ןשע הברה םילעמה
"!תבשל וישכע הפוא אנחנח יבר לש ולשא םג :הנבושחתו ,הבוראה

.תבש ברע לכ תגהונ התייה ךכ

 :הבלב תונכשה תחא הרמא תחא םעפ
 ?אנחנח יבר לש ותיב תבוראמ הזכ בר ןשע אצוי המל"
 ,לוכאל רבד םוש םהל ןיאש ,בטיה ינא תעדוי ירה
 .םש םישוע םה המ תוארל ךלא !תופאל ידכ חמק אל ףאו
"!קוחצל המ לע ונל היהיו ,יתיאר המ הנוכשה לבכ רפסא ךכ-רחא

:תיבה תלד לע הקפדו הערה הנכשה הכלה
"!יתנכש ,יל אנ יחתפ"

  .השייבתהו הנכשה לוק תא אנחנח יבר לש ותשא הריכה
 ,תאשה תינרקסה השיאל חתפת םא  ?השעת המ
 םג ילואו הל געלת זאו ,קיר רונתהש דימ יאדווב הלגת
 ,השיאה התנע אל .תורחאה תונכשל רפסת
.רדחל הסנכנו חבטמה ןמ האצי

 .סנכיהל התוא ונימזיש ללכ התכח אל הערה הנכשה ךא
.הסנכנו תלדה תא המצעב החתפ ,הל ונע אלשכ

."עירפמ ןיאב לכתסהל לכוא" ,הבשח ,"תיבב שיא ןיא הארנכ"

?היניע ואר המ .ותוא החתפו רונתל השגינ רהמ
 ,ןהמ ףדונ םיענ חירו ,בטיה תויופא תופי תולח אלמ היה רונתה
.תופסונ תולח תייפאל קצב האלמ הלודגה רעק התאר רונתה די-לעו

 ,תומוחו תולודג ,הלאכ תופי תולח :תמהדנ הנכשה הדמע
!הברה ךכ-לכו

 !הדרמ יאיבה" ,הארק "!רהמ אנ-יאוב ,תונכש אנ-יאוב"
"!הנפרשיתו טעמ דועו תונכומ ךיתולח

 .סנ הל השע אוה-ךורב-שודקהש אנחנח יבר לש ותשא הניבה
 וב תודרל ,הדיב הדרמהו ,חבטמל הרזח רהמ
.רונתה ןמ תולחה תא

.הרמא "!רדחל יתסנכנ הדרמה תא איבהל ירה"

 ,תושר ילב הסנכנש לע תינרקסה הנכשה השייבתה
.קידצה תשא לש הרונת תא החתפ וליפאו
.תיבה ןמ הקלתסהו החילס שקבל הרהימ

ותועמשמ המ ?הזה רופיסב סנה לע ךתעד המ :הלאש
?ךיניעב

.םורופב ביגהל אנ

. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ