כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל
א

 
 
 
ב

 
 
 
ג
.םינותנ לש יפרג יוטיב .םישרת ,המרגאיד=ףרג

 
 
ד
.דומיל עוצקמ .תעד םוחת=הנילפיצסיד

.םינותנ לש יפרג יוטיב .ףרג ,םישרת= המרגאיד


 
 
ה
תודוא לע עדימ תלבקל םיכרדו תוטיש לש אלמה ןווגמה תא ללוכה יללכ חנומ -הכרעה
הכרעה .םידומילב ותומדקתה יבגל יכרעה טופישה תאו דימלתה לש הדימלה
(.5 'מע ,החונמ .םיובנריב) .טרפה לש עוציבה ביטל תסחייתמ

.דומילה ידכ ךות ויגשיהו ויישק תא דמולל ףקשל התרטמש הכרעה -תבצעמ הכרעה

 .םייביטקייבוא םינחבמב שומיש הביתכמו תוילסרבינוא החינמה תיתומכ השיג -תיתרוסמ הכרעה

.דומילה םותב ויגשיהו ויישק תא דמולל ףקשל התרטמש הכרעה -תמכסמ הכרעה

.ךרעומה לש םיגשיהה תא וידחי םיכירעמ ךרעומהו ךירעמה -תפתשמ הכרעה

  .דיקפת יפתוש לש הכרעה -םיתימע תכרעה


 
 
ז

 
 
 
ח

 
 
 
ט

 
 
 
 
כ

,םיטקייורפ .םידימלתה תא ךירעהל ידכ םישמתשמ םהב םיעצמא -הכרעה ילכ
.'וכו תונכות ,דומיל תוינכות ,דומיל ירפס


 
 
 
י

 
 
 
 
ל

 
 
 
 
מ

םיגשומ תפמ תכרעל רשקל -םיגשומ תפמ

תידוחייה הסיפתה תא תאטבמו תיכוניחה היגולואידיאהמ תרזגנה הרטמ -לע תרטמ
 גישהל םיפצמ םתוא םידעיה תאו םינושה תועוצקמל םיארחאה לש
.דומילה תועצמאב

תויונמוימל תסחייתמו לעה תרטממ תעבונה תיפיצפס הרטמ -תיביטרפוא הרטמ
,דידמ ןפואב תחסונמ תויהל תבייח .רדגומ עדי םוחתל וא
.הלטמ הנניא איהו

םיכירעמ ןיב ןטק רעפ .הלאש התוא יבגל םינוש םיכירעמ ןיב רעפ -ןחבמ תונמיהמ
.ההובג תונמיהמ לע דיעמ

.ןחבמב הלאש לכל הצקומה תודוקנה רפסמ .ןונייצ=לקשמ


 
.םינחבנה רפסמ יקלח םינחבנה לכ לש םינויצה םוכס -יתתיכ עצוממ

לש ןתגשה תדימ תא קודבל ותרטמש יעצמא ,הכרעה ילכמ דחא -ןחבמ
.הארוהה תורטמ


 
.הוושמ ןחבמ -המרונ ןחבמ

.דמולה לש םיישק תוהזל דעוימה ןחבמ -ןוירטירק ינחבמ

רופישל תינכות תונבל ותרטמו הדימלה ךילהת ךות השענש ןחבמ -בצעמ ןחבמ
.דמולה יגשיה

.דומילה םותב דמולה יגשיה לע חוודל אבש ןחבמ -םכסמ ןחבמ


 
 
נ

 
 
 
ס

 
 
 
ע

 
 
 
פ
הדימלה ךילהת תא גיצמה תודובע לש ןווכמ ףסוא .(טיקלת) טקל קית=וילופטרופ
.םייוסמ םוחתב ,דמולה לש ויגשיהו ויצמאמ ,ותומדקתה

 
 
צ

.ןחבמב הלאש לכל הצקומה תודוקנה רפסמ .לקשמ=ןונייצ


 
 
 
 
ק

 
 
 
ר

וישעמ לע שדחמ רהרהל שקבתמ דמולה וב ךילהת .הבישח לע הבישח -היצקלפר
.דומילה ךלהמב וישעמל וא דומילה אשונל רשקהב ויתוטלחהו


 
 
ש

.דואמ הרצק הילע הבושתהש הלאש -םייניב תלאש

.תובושת לש ןווגמ ךותמ הנוכנה הבושתב רוחבל דימלתהמ תשרודה הלאש -הרוגס הלאש

.םינויצה לכ ןיבמ רתויב ההובגה תורידתב עיפומש ןויצ -חיכש

.הבושתה תא רוציל דימלתהמ תשרודה הלאש -החותפ הלאש


 
 
ת

.דומיל עוצקמ .הנילפיצסיד = תעד םוחת

.םינותנ לש יפרג יוטיב .ףרג ,המרגאיד=םישרת

.םהיניב םירשקה יוטיב ךות םינותנ תגצה - המירז םישרת

.הכרעהה תורטמל הארוהה תורטמ ןיב רשק -ןחבמ ףקות

,הדימלה ךילהת תא גיצמה תודובע לש ןווכמ ףסוא .וילופטרופ=(טיקלת)טקל קית
.םייוסמ םוחתב ,דמולה לש ויגשיהו ויצמאמ ,ותומדקתה